Modules Matrix

Modules Changelog
You can see the modules changelog for each supercomputer here:
DGX modules changelog
Barbora modules changelog
Karolina modules changelog

Cluster Acronyms

D B K
| | |
| | +----> Karolina
| +------> Barbora
+--------> DGX
Module
Versions Clusters
ABCluster 3.1 --K
ABINIT 9.4.1-intel-2020b
9.4.2-intel-2020b
9.4.2-intel-2021a
9.6.1-intel-2020b
9.10.3-intel-2022a
--K
--K
--K
--K
--K
Abseil 20230125.2-GCCcore-12.2.0 --K
ACTC 1.1-GCCcore-10.2.0 --K
ADIOS2 2.7.0-gompi-2020d
2.7.0-gompi-2020e
2.9.2-gompi-2020b
--K
--K
--K
Advisor 2021.2.0
2021.4.0-GCCcore-10.3.0
--K
-B-
AlphaFold 2.3.1-foss-2022a
2.3.4-foss-2022a-ColabFold
2.3.4-foss-2022a-CUDA-11.7.0-ColabFold
-BK
-BK
-BK
AlphaPulldown 0.30.7-foss-2020b --K
Amber 20.11-foss-2020b-AmberTools-21.3
20.11-fosscuda-2020b-AmberTools-21.3
22.0-foss-2021b-AmberTools-23.3
22.0-foss-2022a-AmberTools-23.3-CUDA-11.7.0
-BK
-B-
--K
--K
ambit 733c529-foss-2021b-psi4 --K
AMD-uProf 3.5.671
4.0.341
--K
--K
Anaconda3 2021.05
2021.11
2022.05
2023.07-2
2023.09-0
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
ANN 1.1.2-GCC-12.2.0 --K
ANSYS 19.5-intel-2020b-alamerini
20.1-intel-2017c
20.2-intel-2017c
21.1-intel-2018a
21.2-intel-2020b-alamerini
21.2-intel-2020b
22.1-intel-2020b-alamerini
22.1-intel-2020b
22.2-intel-2020b
2022R1-intel-2020b-alamerini
2022R2-intel-2022a
2023R1-alamerini
2023R1-intel-2022a-alamerini
2023R1-intel-2022a
2023R1-vut
2023R2-intel-2022.12-alamerini
2023R2-intel-2022.12
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
--K
-BK
--K
--K
--K
--K
--K
--K
--K
--K
--K
Ansys-Rocky 23.1.1 --K
ant 1.10.9-Java-11
1.10.11-Java-13
--K
--K
AOCC 2.3.0-GCCcore-10.2.0
3.0.0-GCCcore-10.2.0
3.1.0-GCCcore-10.2.0
3.1.0-GCCcore-10.3.0
3.1.0-GCCcore-11.2.0
3.2.0-GCCcore-11.2.0
4.1.0-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
--K
--K
--K
--K
AOCL 3.0-6-GCCcore-10.2.0
3.0.1-AOCC-3.1.0
4.1.0-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
AOMP 13.0-2-GCCcore-10.2.0 --K
apptainer 1.1.5 DBK
apptainer-wrappers 1.0 -BK
archspec 0.1.3-GCCcore-11.2.0
0.1.4-GCCcore-11.3.0
--K
--K
aria2 1.35.0-GCCcore-10.3.0 --K
arpack-ng 3.8.0-intel-2020b
3.8.0-intel-2022a
-BK
-BK
ASE 3.21.1-intel-2020b
3.22.1-intel-2022a
-B-
--K
at-spi2-atk 2.34.2-GCCcore-9.3.0
2.38.0-GCCcore-10.3.0
2.38.0-GCCcore-11.2.0
2.38.0-GCCcore-11.3.0
2.38.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-B-
--K
--K
at-spi2-core 2.36.0-GCCcore-9.3.0
2.40.2-GCCcore-10.3.0
2.40.3-GCCcore-11.2.0
2.44.1-GCCcore-11.3.0
2.46.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-B-
--K
--K
ATK 2.36.0-GCCcore-9.3.0
2.36.0-GCCcore-10.3.0
2.36.0-GCCcore-11.2.0
2.38.0-GCCcore-11.3.0
2.38.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-B-
--K
--K
Autoconf 2.69
2.69-GCCcore-8.2.0
2.69-GCCcore-9.3.0
2.69-GCCcore-10.2.0
2.71
2.71-GCCcore-10.3.0
2.71-GCCcore-10.3.0-test
2.71-GCCcore-11.2.0
2.71-GCCcore-11.3.0
2.71-GCCcore-12.2.0
2.71-GCCcore-12.3.0
2.71-GCCcore-13.2.0
DBK
-B-
DBK
DBK
DBK
-BK
--K
-BK
-BK
DBK
DBK
--K
Automake 1.15
1.16.1
1.16.1-GCCcore-8.2.0
1.16.1-GCCcore-9.3.0
1.16.2-GCCcore-9.3.0
1.16.2-GCCcore-10.2.0
1.16.3-GCCcore-10.3.0
1.16.3-GCCcore-10.3.0-test
1.16.4
1.16.4-GCCcore-11.2.0
1.16.5
1.16.5-GCCcore-11.3.0
1.16.5-GCCcore-12.2.0
1.16.5-GCCcore-12.3.0
1.16.5-GCCcore-13.2.0
D-K
DBK
-B-
DBK
DBK
DBK
-BK
--K
-B-
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
Autotools 20150215
20180311
20180311-GCCcore-8.2.0
20180311-GCCcore-9.3.0
20200321-GCCcore-9.3.0
20200321-GCCcore-10.2.0
20210128-GCCcore-10.3.0
20210726-GCCcore-11.2.0
20220317
20220317-GCCcore-11.3.0
20220317-GCCcore-12.2.0
20220317-GCCcore-12.3.0
20220317-GCCcore-13.2.0
D-K
DBK
-B-
DBK
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
awscli 1.22.9-GCCcore-10.2.0-Python-3.8.6
1.27.75-GCCcore-12.2.0-Python-3.10.8
--K
--K
Bazel 3.7.2-GCCcore-10.2.0
3.7.2-GCCcore-10.3.0
3.7.2-GCCcore-11.2.0
4.2.2-GCCcore-11.2.0
5.1.1-GCCcore-11.3.0
--K
--K
--K
-BK
-BK
BEEF 0.1.1-intel-2020a
0.1.1-intel-2020b
-BK
-B-
BerkeleyGW 3.0.1-foss-2020b
3.0.1-foss-2021a
-B-
-B-
binutils 2.27
2.27-GCCcore-6.3.0
2.30
2.31.1
2.31.1-GCCcore-8.2.0
2.32
2.32-GCCcore-8.3.0
2.34
2.34-GCCcore-9.3.0
2.35
2.35-GCCcore-10.2.0
2.36.1
2.36.1-GCCcore-9.4.0
2.36.1-GCCcore-10.3.0
2.37
2.37-GCCcore-11.2.0
2.38
2.38-GCCcore-11.3.0
2.38-GCCcore-12.1.0
2.39
2.39-GCCcore-12.2.0
2.40
2.40-GCCcore-12.3.0
2.40-GCCcore-13.2.0
DBK
D-K
-B-
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
-BK
DBK
DBK
DBK
--K
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
-BK
DBK
DBK
DBK
DBK
--K
Biopython 1.72-foss-2020b-Python-2.7.18
1.78-foss-2020b
1.79-foss-2022a
--K
--K
-BK
Bison 3.0.4
3.0.5
3.3.2
3.3.2-GCCcore-8.3.0
3.5.3
3.5.3-GCCcore-9.3.0
3.7.1
3.7.1-GCCcore-10.2.0
3.7.6
3.7.6-GCCcore-9.4.0
3.7.6-GCCcore-10.3.0
3.7.6-GCCcore-11.2.0
3.8.2
3.8.2-GCCcore-11.3.0
3.8.2-GCCcore-12.1.0
3.8.2-GCCcore-12.2.0
3.8.2-GCCcore-12.3.0
3.8.2-GCCcore-13.2.0
DBK
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
DBK
DBK
DBK
--K
DBK
-BK
DBK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
BLAST 2.10.0-Linux_x86_64 -B-
Blender 2.83.18-GCC-9.3.0
2.83.18-GCC-10.3.0
2.93.6-GCC-9.3.0
2.93.6-GCC-10.3.0
3.0.0-GCC-9.3.0
3.0.0-GCC-10.3.0
3.0.1-GCC-10.3.0
3.1.0-GCC-10.3.0
3.2.2-GCC-10.3.0
3.3.1-GCC-10.3.0
3.4.0-GCC-10.3.0
3.5.1-GCC-10.3.0
3.6.5-GCC-10.3.0
--K
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
BLIS 0.8.1-GCC-10.3.0
0.8.1-GCC-11.2.0
0.9.0-GCC-11.3.0
0.9.0-GCC-12.2.0
0.9.0-GCC-12.3.0
2.2-GCCcore-10.2.0
3.0-GCCcore-10.3.0-amd
3.0.1-GCCcore-10.2.0-amd
3.0.1-GCCcore-10.2.0
3.0.1-GCCcore-10.3.0-amd
3.1-GCCcore-11.2.0-amd
3.1-GCCcore-12.2.0-amd
--K
-BK
-BK
-BK
--K
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
Block 1.5.3-20200525-foss-2022a --K
BoltzTraP2 20.7.1-intel-2020b-Python-3.8.6
22.6.1-intel-2022a
-B-
--K
Boost 1.68.0-intel-2017c-serial
1.72.0-iimpi-2020a
1.72.0-intel-2020a
1.74.0-GCC-10.2.0
1.74.0-iccifort-2020.4.304
1.76.0-GCC-10.3.0
1.76.0-intel-compilers-2021.2.0
1.77.0-GCC-10.2.0-Python-3.8.6
1.77.0-GCC-11.2.0
1.77.0-gompi-2021a
1.77.0-intel-compilers-2021.4.0
1.77.0-intel-compilers-2021.4.0-Python-3.9.6
1.79.0-GCC-11.2.0
1.79.0-GCC-11.3.0
1.79.0-intel-compilers-2022.1.0
1.81.0-GCC-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
-BK
--K
-BK
Boost.MPI 1.79.0-gompi-2022a -BK
Brotli 1.0.9-GCCcore-10.2.0
1.0.9-GCCcore-10.3.0
1.0.9-GCCcore-11.2.0
1.0.9-GCCcore-11.3.0
1.0.9-GCCcore-12.2.0
-B-
-B-
-BK
-BK
-BK
BWA 0.7.17-intel-2020b -BK
bwidget 1.9.14-GCCcore-10.2.0
1.9.15-GCCcore-11.3.0
-B-
-BK
byacc 20170509 --K
bzip2 1.0.6
1.0.8
1.0.8-GCCcore-9.3.0
1.0.8-GCCcore-10.2.0
1.0.8-GCCcore-10.3.0
1.0.8-GCCcore-11.2.0
1.0.8-GCCcore-11.3.0
1.0.8-GCCcore-12.2.0
1.0.8-GCCcore-12.3.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
c-ares 1.17.2-GCCcore-10.3.0 --K
c-blosc 1.21.0-GCC-10.2.0
1.21.0-GCC-10.3.0
--K
--K
cairo 1.16.0-GCCcore-9.3.0
1.16.0-GCCcore-10.2.0
1.16.0-GCCcore-10.3.0
1.16.0-GCCcore-11.2.0
1.17.4-GCCcore-11.3.0
1.17.4-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
cctbx-base 2020.8-foss-2020b --K
CDO 2.1.1-gompi-2021a -BK
CentOS 7 -BK
CGAL 4.14.3-gompi-2021a
5.2-gompi-2020b
5.2-iimpi-2020b
5.2.4-gompi-2022b
-BK
--K
--K
--K
Cgicc 3.2.19-GCC-12.2.0 --K
Check 0.15.2-GCCcore-9.3.0
0.15.2-GCCcore-10.2.0
--K
-BK
CheMPS2 1.8.9-intel-2020a
1.8.9-intel-2020b
1.8.9-intel-2021a
1.8.11-foss-2021b
1.8.12-foss-2022a
1.8.12-foss-2022b
1.8.12-intel-2022a
--K
-BK
--K
--K
--K
--K
--K
Clang 11.0.1-GCCcore-10.2.0
11.0.1-gcccuda-2020b
12.0.1-GCCcore-11.2.0
13.0.1-GCCcore-11.3.0
17.0.2-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
17.0.2-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
--K
--K
--K
CMake 3.7.2
3.13.1
3.14.1
3.16.0-rc3
3.16.2
3.16.4-GCCcore-9.3.0
3.18.4
3.18.4-GCCcore-10.2.0
3.20.1
3.20.1-GCCcore-10.2.0
3.20.1-GCCcore-10.3.0
3.20.1-GCCcore-10.3.0-test
3.21.1-GCCcore-11.2.0
3.22.1-GCCcore-11.2.0
3.23.1-GCCcore-11.3.0
3.24.3-GCCcore-11.3.0
3.24.3-GCCcore-12.2.0
3.26.3-GCCcore-12.3.0
-B-
--K
D--
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
COMSOL 5.2.0-COM
5.2.0-EDU
-BK
-BK
CoordgenLibs 3.0.1-gompi-2022b
3.0.1-iimpi-2020a
--K
-BK
Cordax 20220830-foss-2020b --K
CP2K 7.1-foss-2020b
7.1-intel-2020b
8.2-foss-2020b
2022.1-foss-2022a
--K
--K
-BK
-BK
CPPE 0.3.1-GCC-11.3.0 --K
cppe 0.3.1-GCCcore-11.2.0 --K
CppUnit 1.15.1-GCCcore-10.3.0 --K
cppy 1.1.0-GCCcore-11.2.0
1.2.1-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
cst-studio 2019 --K
ctffind 4.1.14-foss-2021a --K
Cube 4.6-GCCcore-10.2.0 -BK
CubeGUI 4.6-GCCcore-10.2.0 -BK
CubeLib 4.6-GCCcore-10.2.0
4.8-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
CubeWriter 4.6-GCCcore-10.2.0
4.8-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
CUDA 9.2.148
10.2.89
11.1.1-GCC-10.2.0
11.3.1
11.4.1
11.7.0
12.0.0
12.1.1
12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
--K
-BK
DBK
CUDAcore 11.0.2
11.1.1
11.2.2
11.3.0
11.3.1
11.4.0
11.4.1
11.6.0
--K
-BK
--K
--K
--K
-B-
DBK
DBK
cuDNN 8.0.4.30-CUDA-11.1.1
8.2.1.32-CUDA-11.3.1
8.2.2.26-CUDA-11.4.1
8.4.1.50-CUDA-11.7.0
8.8.0.121-CUDA-12.0.0
8.9.2.26-CUDA-12.1.1
--K
--K
DBK
-BK
--K
--K
cuQuantum 23.10.0-CUDA-12.2.0-conda --K
cURL 7.65.3
7.69.1-GCCcore-9.3.0
7.72.0
7.72.0-GCCcore-10.2.0
7.76.0
7.76.0-GCCcore-10.3.0
7.76.0-GCCcore-10.3.0-test
7.78.0-GCCcore-11.2.0
7.83.0-GCCcore-11.3.0
7.86.0-GCCcore-12.2.0
8.0.1-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
DBK
cuTENSOR 1.2.2.5-CUDA-11.1.1
2.0.0.7-CUDA-12.2.0-conda
--K
--K
CVXOPT 1.2.6-foss-2021a --K
Cython 0.29.22-GCCcore-10.2.0 --K
Dakota 6.15.0-foss-2021b
6.15.0-intel-2021b
--K
--K
DB 18.1.32-GCCcore-8.2.0
18.1.32-GCCcore-9.3.0
18.1.40-GCCcore-10.2.0
18.1.40-GCCcore-10.3.0
18.1.40-GCCcore-10.3.0-test
18.1.40-GCCcore-11.2.0
18.1.40-GCCcore-11.3.0
18.1.40-GCCcore-12.2.0
-B-
DBK
DBK
-BK
--K
-BK
-BK
DBK
DBus 1.13.12-GCCcore-9.3.0
1.13.18-GCCcore-10.2.0
1.13.18-GCCcore-10.3.0
1.13.18-GCCcore-11.2.0
1.14.0-GCCcore-11.3.0
1.15.2-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
deepdiff 4.0.6-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
5.7.0-GCCcore-11.2.0
--K
--K
DFT-D3 3.2.0-intel-compilers-2021.2.0
3.2.0-intel-compilers-2022.1.0
--K
--K
DFT-D4 3.6.0-intel-2022b-Python-3.10.8 --K
DFTB+ 21.1-intel-2020b-Python-3.8.6
21.1-intel-2020b-Python-3.8.6-karolina
21.2-intel-2020b
21.2-intel-2020b-Python-3.8.6
21.2-intel-2020b-TB
22.1-intel-2020b-ARPACK
22.1-intel-2020b
23.1-intel-2022a
-B-
-BK
-BK
--K
--K
-BK
-BK
-BK
dftd3-lib 0.9-GCC-9.3.0
0.9.2-GCC-10.2.0
0.9.2-GCC-11.3.0
0.9.2-GCC-12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
Dice 20221025-foss-2022a --K
dill 0.3.4-GCCcore-10.3.0
0.3.4-GCCcore-11.2.0
0.3.6-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
-BK
dkh 1.2-foss-2021b-psi4 --K
DL_MG 2.1.4-intel-2021b --K
DMTCP 3.0.0-GCCcore-11.3.0 -BK
dos2unix 7.4.2
7.5.0-GCCcore-12.2.0
-B-
-B-
dotNET-Core-Runtime 3.1.1 D--
dotNET-Core-SDK 3.1.101 D--
double-conversion 3.1.5-GCCcore-10.2.0
3.1.5-GCCcore-10.3.0
3.1.5-GCCcore-11.2.0
3.2.0-GCCcore-11.3.0
3.2.1-GCCcore-12.2.0
3.3.0-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
Doxygen 1.8.17-GCCcore-9.3.0
1.8.20-GCCcore-10.2.0
1.9.1-GCCcore-10.3.0
1.9.1-GCCcore-11.2.0
1.9.4-GCCcore-11.3.0
1.9.5-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
-BK
--K
DualSPHysics 5.0.175-GCC-11.2.0-CUDA-11.6.0 -BK
EasyBuild 3.9.4
4.0.0
4.0.1
4.1.0
4.1.1
4.2.0
4.2.1
4.2.2
4.3.0
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.0
4.4.1
4.4.2
4.5.0
4.5.1
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6.0
4.6.1
4.6.2
4.7.0
4.7.1
4.8.0
4.8.1
4.8.2
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D--
D-K
D-K
D-K
D-K
D-K
D-K
D-K
-BK
DBK
DBK
DBK
-BK
DBK
DBK
DBK
DBK
DBK
--K
ecCodes 2.22.1-gompi-2021a -BK
Eigen 3.3.7
3.3.7-GCCcore-9.3.0
3.3.8-GCCcore-10.2.0
3.3.9-GCCcore-10.3.0
3.3.9-GCCcore-11.2.0
3.4.0-GCCcore-11.2.0
3.4.0-GCCcore-11.3.0
3.4.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
elfutils 0.183-GCCcore-10.2.0
0.185-GCCcore-11.2.0
0.187-GCCcore-11.3.0
0.189-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
--K
--K
Elk 6.8.4-intel-2020a
6.8.4-intel-2020a-parallel
-B-
-B-
ELPA 2019.11.001-intel-2020b
2020.11.001-foss-2020b
2020.11.001-intel-2020b
2021.05.001-foss-2021a
2021.05.001-intel-2021a
2021.11.001-intel-2022a
2022.05.001-foss-2022b
2022.05.001-intel-2022a
-BK
-B-
-BK
-B-
-BK
-BK
--K
--K
ELSI 2.5.0-intel-2020b
2.6.4-intel-2020b
2.9.1-intel-2022a
-BK
-BK
--K
expat 2.2.0
2.2.6-GCCcore-8.2.0
2.2.9
2.2.9-GCCcore-9.3.0
2.2.9-GCCcore-10.2.0
2.2.9-GCCcore-10.3.0
2.4.1-GCCcore-11.2.0
2.4.8-GCCcore-11.3.0
2.4.9-GCCcore-12.2.0
2.5.0-GCCcore-12.3.0
--K
-B-
-BK
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
expecttest 0.1.3-GCCcore-10.2.0
0.1.3-GCCcore-10.3.0
0.1.3-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
Extrae 3.8.3-gompi-2021a -BK
FastCGI 2.4.2-GCC-12.2.0 --K
FastQC 0.11.9-Java-11 -B-
Fedora latest -BK
FFmpeg 4.3.1-GCCcore-10.2.0
4.3.2-GCCcore-10.3.0
4.3.2-GCCcore-11.2.0
4.4.2-GCCcore-11.3.0
5.0.1-GCCcore-11.3.0
5.1.2-GCCcore-11.3.0
5.1.2-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
--K
-BK
-BK
--K
ffnvcodec 11.1.5.2 --K
FFTW 3.3.8
3.3.8-gompi-2020a-amd
3.3.8-gompi-2020a
3.3.8-gompi-2020b
3.3.8-gompic-2020b
3.3.8-iccifort-2020.4.304
3.3.8-intel-2020a
3.3.8-intel-2020b
3.3.8-NVHPC-22.2
3.3.9-gompi-2021a
3.3.9-intel-2021a
3.3.10-GCC-11.3.0
3.3.10-GCC-12.2.0
3.3.10-GCC-12.3.0
3.3.10-gompi-2021b-amd
3.3.10-gompi-2021b
3.3.10-iimpi-2022a
3.3.10-NVHPC-21.9
3.3.10-NVHPC-23.5-CUDA-12.2.0
3.3.10-NVHPC-23.5
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
--K
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
--K
--K
-BK
-BK
-BK
--K
DBK
FFTW.MPI 3.3.8-NVHPC-22.2
3.3.10-gompi-2022a
3.3.10-gompi-2022b
3.3.10-gompi-2022.05
3.3.10-gompi-2023a
3.3.10-iimpi-2022a
3.3.10-NVHPC-23.5-CUDA-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
-B-
--K
fio 3.32-GCCcore-11.3.0 -BK
FLAC 1.3.1
1.3.3-GCCcore-10.2.0
1.3.3-GCCcore-10.3.0
1.3.4-GCCcore-11.3.0
1.4.2-GCCcore-12.2.0
--K
--K
-BK
-BK
--K
Flask 1.1.2-GCCcore-10.2.0
2.2.2-GCCcore-11.3.0
-B-
--K
flatbuffers 1.12.0-GCCcore-10.2.0
2.0.0-GCCcore-10.3.0
2.0.0-GCCcore-11.2.0
2.0.0-GCCcore-11.3.0
2.0.7-GCCcore-11.3.0
--K
--K
--K
--K
-BK
flatbuffers-python 1.12-GCCcore-10.2.0
2.0-GCCcore-10.3.0
2.0-GCCcore-11.2.0
2.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
--K
-BK
flex 2.5.39
2.6.3
2.6.4
2.6.4-GCCcore-8.3.0
2.6.4-GCCcore-9.3.0
2.6.4-GCCcore-9.4.0
2.6.4-GCCcore-10.2.0
2.6.4-GCCcore-10.3.0
2.6.4-GCCcore-11.2.0
2.6.4-GCCcore-11.3.0
2.6.4-GCCcore-12.1.0
2.6.4-GCCcore-12.2.0
2.6.4-GCCcore-12.3.0
2.6.4-GCCcore-13.2.0
-B-
DBK
DBK
-BK
DBK
--K
DBK
DBK
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
FlexiBLAS 3.0.4-GCC-10.3.0
3.0.4-GCC-11.2.0
3.2.0-GCC-11.3.0
3.2.1-GCC-12.2.0
3.3.1-GCC-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
FLINT 2.7.1-GCC-10.3.0 --K
FLTK 1.3.5-GCCcore-10.2.0
1.3.6-GCCcore-10.3.0
--K
--K
FoldX 5.0 --K
fontconfig 2.13.92-GCCcore-9.3.0
2.13.92-GCCcore-10.2.0
2.13.93
2.13.93-GCCcore-10.3.0
2.13.94-GCCcore-11.2.0
2.14.0-GCCcore-11.3.0
2.14.1-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
Forge 19.1.1
20.1.1
21.1.3
22.0.2
23.0.2
--K
D-K
-BK
-BK
--K
foss 2020a
2020b
2021a
2021b
2022a
2022b
2022.05
2023a
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
fosscuda 2020b -BK
FoX 4.1.2-intel-2020b --K
FPM 1.3.3-Ruby-2.1.6
1.15.0-Ruby-3.0.3
--K
-BK
freetype 2.9.1-libpng-1.6.34
2.10.1-GCCcore-9.3.0
2.10.3-GCCcore-10.2.0
2.10.4
2.10.4-GCCcore-10.3.0
2.11.0-GCCcore-11.2.0
2.12.1-GCCcore-11.3.0
2.12.1-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
FriBidi 1.0.9-GCCcore-9.3.0
1.0.10-GCCcore-10.2.0
1.0.10-GCCcore-10.3.0
1.0.10-GCCcore-11.2.0
1.0.12-GCCcore-11.3.0
1.0.12-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
fromage 1.1.0-foss-2021b --K
GATK 4.1.9.0-GCCcore-10.2.0-Java-11
4.2.0.0-GCCcore-10.2.0-Java-11
-BK
-BK
gau2grid 2.0.7-foss-2021b-lmax-5-psi4
2.0.7-foss-2022a-lmax-5-psi4
--K
--K
Gaussian 09-a02-CascadeLake
09-a02
09-CascadeLake
09-d01-CascadeLake
09-d01
16_rev_c0-binary
16_rev_c0-binary-Linda
16_rev_c0-CascadeLake
16_rev_c0-CascadeLake-Linda
16_rev_c0-GPU
16_rev_c0-GPU-Linda
16_rev_c2
-B-
--K
-B-
-B-
--K
DB-
-B-
-B-
-B-
D--
-B-
--K
gc 7.6.12-GCCcore-9.3.0 -BK
GCC 6.3.0-2.27
8.3.0
8.3.0-2.32
9.3.0
9.4.0
10.2.0
10.3.0
11.2.0
11.3.0
12.1.0
12.2.0
12.3.0
13.2.0
D-K
-BK
DBK
-BK
--K
DBK
DBK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
--K
GCCcore 6.3.0
8.2.0
8.3.0
9.3.0
9.4.0
10.2.0
10.3.0
11.2.0
11.3.0
12.1.0
12.2.0
12.3.0
13.2.0
D-K
-BK
DBK
DBK
--K
DBK
DBK
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
gcccuda 2020b
2022b
-BK
--K
GDAL 3.2.1-foss-2020b
3.3.0-foss-2021a
3.3.1-foss-2021a
-BK
-BK
-B-
GDB 13.2-GCCcore-12.2.0 --K
Gdk-Pixbuf 2.40.0-GCCcore-9.3.0
2.42.6-GCCcore-10.3.0
2.42.6-GCCcore-11.2.0
2.42.8-GCCcore-11.3.0
2.42.10-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-B-
--K
--K
gdma 2.2.6-foss-2021b --K
GDRCopy 2.1-GCCcore-10.2.0-CUDA-11.1.1
2.1-NVHPC-21.2-CUDA-11.2.2
2.1-NVHPC-21.2-CUDA-11.3.0
2.1-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1
2.2-GCCcore-10.3.0
2.3-GCCcore-10.2.0
2.3-GCCcore-11.2.0
2.3-GCCcore-11.3.0
2.3-GCCcore-12.2.0
2.3-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1
2.3.1-GCCcore-12.3.0
-BK
--K
--K
--K
--K
--K
--K
-BK
DBK
-BK
-BK
geopy 2.1.0-GCCcore-10.2.0 --K
GEOS 3.9.1-GCC-10.2.0
3.9.1-GCC-10.3.0
-BK
-BK
gettext 0.19.4
0.20.1
0.20.1-GCCcore-9.3.0
0.21
0.21-GCCcore-10.2.0
0.21-GCCcore-10.3.0
0.21-GCCcore-11.2.0
0.21-GCCcore-11.3.0
0.21.1
0.21.1-GCCcore-12.2.0
0.21.1-GCCcore-12.3.0
0.22
DBK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
-BK
DBK
--K
gfbf 2022b --K
gh 2.14.7 --K
Ghostscript 9.53.3-GCCcore-10.2.0
9.54.0-GCCcore-10.3.0
9.54.0-GCCcore-11.2.0
--K
-BK
-B-
giflib 5.2.1-GCCcore-10.2.0
5.2.1-GCCcore-10.3.0
5.2.1-GCCcore-11.2.0
5.2.1-GCCcore-11.3.0
5.2.1-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
-BK
--K
git 2.23.0
2.23.0-GCCcore-9.3.0-nodocs
2.25.1
2.28.0-GCCcore-10.2.0-nodocs
2.31.1
2.32.0-GCCcore-10.3.0-nodocs
2.32.0-GCCcore-10.3.0-nodocs-test
2.33.1-GCCcore-11.2.0-nodocs
2.36.0-GCCcore-11.3.0-nodocs
2.38.1
2.38.1-GCCcore-12.2.0-nodocs
2.41.0-GCCcore-12.3.0-nodocs
D--
-B-
D--
-BK
--K
-BK
--K
-BK
-BK
--K
-BK
DBK
git-lfs 3.1.2 --K
GLib 2.64.1-GCCcore-9.3.0
2.66.1-GCCcore-10.2.0
2.68.2-GCCcore-10.3.0
2.69.1-GCCcore-11.2.0
2.72.1-GCCcore-11.3.0
2.75.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
glibc 2.19
2.30-GCCcore-10.2.0
2.37-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
GlobalArrays 5.7-intel-2020a
5.8-intel-2020b
5.8-intel-2021a
5.8.1-intel-2022a
-B-
-BK
--K
-BK
GLPK 4.65-GCCcore-10.2.0
5.0-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
GMP 5.0.5
6.1.2
6.2.0-GCCcore-9.3.0
6.2.0-GCCcore-10.2.0
6.2.1
6.2.1-GCCcore-10.3.0
6.2.1-GCCcore-11.2.0
6.2.1-GCCcore-11.3.0
6.2.1-GCCcore-12.2.0
--K
--K
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
gmpy2 2.1.0b5-GCC-10.2.0
2.1.0b5-GCC-10.3.0
--K
--K
gnuplot 5.2.3
5.2.8
5.4.1-GCCcore-10.2.0
5.4.2-GCCcore-10.3.0
5.4.6-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
-BK
--K
Go 1.12.7
1.13.1
1.13.5
1.17.3
1.17.6
1.18.1
D--
D--
DBK
--K
DBK
--K
GObject-Introspection 1.64.0-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
1.66.1-GCCcore-10.2.0
1.68.0-GCCcore-10.3.0
1.68.0-GCCcore-11.2.0
1.72.0-GCCcore-11.3.0
1.74.0-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
gompi 2020a
2020b
2020c
2020d
2020e
2021a
2021b
2022a
2022b
2022.05
2023a
-BK
-BK
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
gompic 2020b -BK
googletest 1.11.0-GCCcore-10.3.0
1.11.0-GCCcore-11.2.0
--K
--K
GPAW-setups 0.9.20000 --K
gperf 3.1
3.1-GCCcore-9.3.0
3.1-GCCcore-10.2.0
3.1-GCCcore-10.3.0
3.1-GCCcore-11.2.0
3.1-GCCcore-11.3.0
3.1-GCCcore-12.2.0
3.1-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
gperftools 2.8-GCCcore-9.3.0
2.10-GCCcore-12.2.0
--K
--K
grace 5.1.25-gompi-2022a -BK
Graphene 1.10.8-GCCcore-12.2.0 --K
graphite2 1.3.14-GCCcore-10.2.0
1.3.14-GCCcore-11.2.0
1.3.14-GCCcore-11.3.0
1.3.14-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
Graphviz 2.50.0-GCCcore-11.2.0 -B-
groff 1.22.4-GCCcore-9.3.0
1.22.4-GCCcore-10.2.0
1.22.4-GCCcore-10.3.0
1.22.4-GCCcore-11.2.0
1.22.4-GCCcore-11.3.0
1.22.4-GCCcore-12.2.0
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
GROMACS 4.5.5-gompi-2020c-ORCA-5.0.1
4.5.5-intel-2020b
2018.1-intel-2017c-double-PLUMED
2018.1-intel-2017c-hybrid-single-PLUMED
2020.2-intel-2020a-PLUMED-2.6.1
2020.3-foss-2021a-PLUMED-2.7.2
2021.4-foss-2020b-PLUMED-2.7.3
2021.4-fosscuda-2020b-PLUMED-2.7.3
2022-fosscuda-2020b
2023-foss-2022a-CUDA-12.2.0-PLUMED-2.9.0
2023-foss-2022a-CUDA-12.2.0-PLUMED-2.9.0-mpi
2023.1-foss-2022a-CUDA-12.0.0
2023.1-foss-2022a
2023.3-foss-2022a-CUDA-12.0.0
2023.3-foss-2022a-CUDA-12.0.0-v2
--K
-BK
--K
--K
--K
-BK
--K
-BK
--K
--K
--K
--K
--K
--K
--K
GSL 2.5-intel-2017c
2.6-GCC-10.2.0
2.6-iccifort-2020.1.217
2.6-iccifort-2020.4.304
2.7-GCC-10.3.0
2.7-GCC-11.2.0
2.7-GCC-11.3.0
2.7-GCCcore-12.2.0
2.7-intel-compilers-2021.4.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
--K
GST-plugins-base 1.18.4-GCC-10.3.0
1.22.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
GStreamer 1.18.4-GCC-10.3.0
1.22.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
GTK+ 3.24.17-GCCcore-9.3.0 -B-
GTK2 2.24.33-GCCcore-10.3.0 -B-
GTK3 3.24.29-GCCcore-10.3.0
3.24.31-GCCcore-11.2.0
3.24.33-GCCcore-11.3.0
3.24.35-GCCcore-12.2.0
-BK
-B-
--K
--K
GTS 0.7.6-GCCcore-11.2.0 -B-
Guile 1.8.8-GCCcore-9.3.0 -BK
guile 1.8.8 --K
gzip 1.10-GCCcore-9.3.0
1.10-GCCcore-10.2.0
1.10-GCCcore-10.3.0
1.10-GCCcore-11.2.0
1.12-GCCcore-11.3.0
1.12-GCCcore-12.2.0
1.12-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
h5py 3.1.0-foss-2020b
3.1.0-intel-2020b
3.2.1-foss-2021a
3.6.0-foss-2021b
3.6.0-intel-2021b
3.7.0-foss-2022a
-BK
-BK
-BK
--K
--K
-BK
HarfBuzz 2.6.4-GCCcore-9.3.0
2.6.7-GCCcore-10.2.0
2.8.1-GCCcore-10.3.0
2.8.2-GCCcore-11.2.0
4.2.1-GCCcore-11.3.0
5.3.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
HDF 4.2.15-GCCcore-10.2.0
4.2.15-GCCcore-10.3.0
-BK
-BK
HDF5 1.10.3-foss-2022b
1.10.6-foss-2020b-parallel
1.10.6-iimpi-2020a
1.10.6-intel-2020a
1.10.6-intel-2020a-parallel
1.10.6-intel-2020b-parallel
1.10.7-gompi-2020b
1.10.7-gompi-2021a
1.10.7-gompi-2021a-serial
1.10.7-gompic-2020b
1.10.7-iimpi-2020b
1.10.7-iimpi-2021a
1.10.7-iimpi-2021a-serial
1.12.0-gompi-2020d
1.12.0-gompi-2020e
1.12.1-foss-2021b-parallel
1.12.1-gompi-2021a
1.12.1-gompi-2021b
1.12.1-gompi-2021b-serial
1.12.1-iimpi-2021b
1.12.1-iimpi-2021b-serial
1.12.1-intel-2021b-parallel
1.12.1-NVHPC-21.9
1.12.1-NVHPC-21.11
1.12.1-NVHPC-22.2
1.12.2-GCC-11.3.0-serial
1.12.2-gompi-2022a
1.12.2-iimpi-2022a
1.12.2-NVHPC-22.7-CUDA-11.7.0-serial
1.13.1-GCC-11.3.0-serial
1.14.0-gompi-2022b
1.14.0-iimpi-2022b
1.14.0-iimpi-2022b-serial
1.14.0-NVHPC-23.5
--K
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
--K
--K
--K
-BK
-B-
--K
-B-
-BK
-BK
--K
-BK
--K
-BK
-BK
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
help2man 1.47.4
1.47.8-GCCcore-8.3.0
1.47.12-GCCcore-9.3.0
1.47.16-GCCcore-10.2.0
1.48.3-GCCcore-9.4.0
1.48.3-GCCcore-10.3.0
1.48.3-GCCcore-11.2.0
1.49.2-GCCcore-11.3.0
1.49.2-GCCcore-12.1.0
1.49.2-GCCcore-12.2.0
1.49.3-GCCcore-12.3.0
1.49.3-GCCcore-13.2.0
D-K
-BK
DBK
DBK
--K
DBK
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
HH-suite 3.3.0-gompi-2022a
3.3.0-gompic-2020b
-BK
--K
hipify-clang 4.2.0-gcccuda-2020b --K
hipSYCL 0.9.1-GCC-10.2.0
0.9.1-gcccuda-2020b
0.9.2-gcccuda-2020b
--K
--K
--K
HMMER 3.3.2-gompi-2022a
3.3.2-gompic-2020b
-BK
--K
Horovod 0.27.0-foss-2021b-CUDA-11.4.1-TensorFlow-2.8.4 --K
htop 3.2.1 -BK
hwloc 1.11.7-GCC-6.3.0-2.27
1.11.7-GCC-10.2.0
2.0.3-GCC-6.3.0-2.27
2.2.0-GCCcore-9.3.0
2.2.0-GCCcore-10.2.0
2.4.1-AOCL-3.0.1-AOCC-3.1.0
2.4.1-GCCcore-10.3.0
2.5.0-GCCcore-11.2.0
2.7.1-GCCcore-11.3.0
2.8.0
2.8.0-GCCcore-12.2.0
2.9.1-GCCcore-12.3.0
2.9.2-GCCcore-13.2.0
D-K
-BK
D--
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
DBK
--K
--K
HyperQueue 0.9.0
0.10.0
0.11.0
0.12.0
0.13.0
0.14.0
0.15.0
0.16.0
0.17.0
--K
--K
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
--K
hypothesis 5.41.2-GCCcore-10.2.0
5.41.5-GCCcore-10.2.0
6.13.1-GCC-10.2.0
6.13.1-GCCcore-10.3.0
6.14.6-GCCcore-10.2.0
6.14.6-GCCcore-11.2.0
6.46.7-GCCcore-11.3.0
6.68.2-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
Hypre 2.20.0-intel-2020b
2.21.0-foss-2021a
2.23.0-intel-2020b
2.24.0-foss-2021a
2.27.0-foss-2022b
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
icc 2017.7.259-GCC-6.3.0-2.27
2017.8.262-GCC-6.3.0-2.27
2018.5.274-GCC-8.3.0-2.32
2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
D--
--K
--K
-BK
iccifort 2017.7.259-GCC-6.3.0-2.27
2017.8.262-GCC-6.3.0-2.27
2018.5.274-GCC-8.3.0-2.32
2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
2020.0.166
2020.1.217
2020.4.304
D--
--K
--K
-BK
D--
-BK
DBK
ICU 66.1-GCCcore-9.3.0
67.1-GCCcore-10.2.0
69.1-GCCcore-10.3.0
69.1-GCCcore-11.2.0
71.1-GCCcore-11.3.0
72.1-GCCcore-12.2.0
73.2-GCCcore-12.3.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
ifort 2017.7.259-GCC-6.3.0-2.27
2017.8.262-GCC-6.3.0-2.27
2018.5.274-GCC-8.3.0-2.32
2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
D--
--K
--K
-BK
iimpi 2017c
2018a
2019a
2020a
2020b
2021a
2021b
2022a
2022b
2022.00
2022.12
2023a
D-K
--K
--K
DBK
DBK
-BK
-BK
-BK
DBK
--K
--K
DBK
ImageMagick 7.0.10-35-GCCcore-10.2.0
7.0.11-14-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
imkl 2017.4.239-iimpi-2017c
2018.4.274-iimpi-2018a
2019.1.144-iimpi-2019a
2020.0.166-iimpi-2020a
2020.1.217-iimpi-2020a
2020.4.304-iimpi-2020b
2020.4.304-iompi-2020b
2021.2.0-iimpi-2021a
2021.4.0
2022.0.1
2022.1.0
2022.2.1
2023.0.0
2023.1.0
D-K
--K
--K
D--
-BK
DBK
--K
-BK
-BK
--K
DBK
DBK
--K
DBK
imkl-FFTW 2021.4.0-iimpi-2021b
2022.0.1-iimpi-2022.00
2022.1.0-iimpi-2022a
2022.2.1-iimpi-2022b
2023.0.0-iimpi-2022.12
2023.1.0-iimpi-2023a
-BK
--K
-BK
DBK
--K
DBK
impi 2017.4.239-iccifort-2017.7.259-GCC-6.3.0-2.27
2017.4.239-iccifort-2017.8.262-GCC-6.3.0-2.27
2018.4.274-iccifort-2018.5.274-GCC-8.3.0-2.32
2018.4.274-iccifort-2019.1.144-GCC-8.2.0-2.31.1
2019.6.166-iccifort-2020.0.166
2019.9.304-iccifort-2020.1.217
2019.9.304-iccifort-2020.4.304
2021.2.0-intel-compilers-2021.2.0
2021.4.0-intel-compilers-2021.4.0
2021.4.0-intel-compilers-2022.1.0
2021.4.0-intel-compilers-2022.2.1
2021.4.0-intel-compilers-2023.1.0
2021.5.0-intel-compilers-2022.0.1
2021.6.0-intel-compilers-2022.1.0
2021.7.1-intel-compilers-2022.2.1
2021.8.0-intel-compilers-2023.0.0
2021.9.0-intel-compilers-2023.1.0
D--
--K
--K
-BK
D--
-BK
DBK
-BK
-BK
--K
--K
--K
--K
-BK
DBK
--K
DBK
Inspector 2019_update5 --K
intel 2017c
2018a
2019a
2020a
2020b
2021a
2021b
2022a
2022b
2022.00
2022.12
2023a
D-K
--K
--K
DBK
DBK
-BK
-BK
-BK
DBK
--K
--K
DBK
intel-compilers 2021.2.0
2021.4.0
2022.0.1
2022.1.0
2022.2.1
2023.0.0
2023.1.0
-BK
-BK
--K
-BK
DBK
--K
DBK
intltool 0.51.0
0.51.0-GCCcore-9.3.0
0.51.0-GCCcore-10.2.0
0.51.0-GCCcore-10.3.0
0.51.0-GCCcore-10.3.0-test
0.51.0-GCCcore-11.2.0
0.51.0-GCCcore-11.3.0
0.51.0-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
iomkl 2020b --K
iompi 2020b --K
IOR 3.3.0-gompi-2022a --K
IOTK 1.2.2-intel-2020a --K
ipp 2020.3.304 --K
IPython 7.18.1-GCCcore-10.2.0 --K
irodsfs 0.7.6 -BK
ISL 0.24
0.24-GCCcore-12.2.0
--K
--K
itac 2020.3.036 --K
JANPA V2.03-pre-release --K
JasPer 2.0.24-GCCcore-10.2.0
2.0.28-GCCcore-10.3.0
2.0.33-GCCcore-11.2.0
2.0.33-GCCcore-11.3.0
4.0.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
Java 1.8.0_121
1.8.0_221
11(@Java
11.0.2
13(@Java
13.0.2
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
jax 0.2.19-foss-2020b
0.3.25-foss-2022a-CUDA-11.7.0
0.3.25-foss-2022a
--K
-BK
-BK
jbigkit 2.1-GCCcore-9.3.0
2.1-GCCcore-10.2.0
2.1-GCCcore-10.3.0
2.1-GCCcore-11.2.0
2.1-GCCcore-11.3.0
2.1-GCCcore-12.2.0
-BK
-B-
-BK
-BK
-BK
--K
jemalloc 5.2.1-GCCcore-10.2.0 -BK
JOE 4.6 -BK
JsonCpp 1.9.4-GCCcore-10.2.0
1.9.4-GCCcore-10.3.0
1.9.4-GCCcore-11.2.0
1.9.5-GCCcore-11.3.0
1.9.5-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
-BK
--K
Julia 1.5.3-linux-x86_64
1.8.3-linux-x86_64
1.8.5-linux-x86_64
--K
-BK
-BK
JUnit 4.13.2-Java-13 --K
JupyterLab 2.2.8-GCCcore-10.2.0 --K
KaHIP 3.14-gompi-2022b
3.14-iimpi-2022b
--K
--K
Kalign 3.3.1-GCCcore-10.2.0
3.3.5-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
KAROLINA FAKEintel --K
Kerberos 1.20 -BK
kim-api 2.3.0-GCCcore-11.2.0
2.3.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
LAME 3.100
3.100-GCCcore-10.2.0
3.100-GCCcore-10.3.0
3.100-GCCcore-11.2.0
3.100-GCCcore-11.3.0
3.100-GCCcore-12.2.0
--K
--K
-BK
--K
-BK
--K
LAMMPS 2Aug2023-foss-2021b-CUDA-12.2.0-kokkos
23Jun2022-foss-2021b-kokkos
23Jun2022-foss-2021b-kokkos-SNAP
23Jun2022-foss-2022a-kokkos
20201029-intel-2020a
--K
--K
--K
--K
--K
LAPACK 3.9.1-GCC-10.2.0
3.10.0-GCC-11.2.0
3.10.0-GCC-12.2.0
3.10.0-gompi-2021a
--K
--K
--K
--K
LAre3d 20230726-intel-2022b --K
LEMON 1.3.1-GCC-12.2.0 --K
libarchive 3.4.2-GCCcore-9.3.0
3.4.3
3.4.3-GCCcore-10.2.0
3.5.1
3.5.1-GCCcore-10.3.0
3.5.1-GCCcore-10.3.0-test
3.5.1-GCCcore-11.2.0
3.6.1-GCCcore-11.3.0
3.6.1-GCCcore-12.2.0
3.6.2-GCCcore-12.3.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
libcerf 1.14-GCCcore-10.2.0
1.17-GCCcore-10.3.0
2.3-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
libcint 4.4.0-foss-2021a
5.1.6-foss-2022a
-BK
--K
libdeflate 1.10-GCCcore-11.3.0
1.15-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
libdrm 2.4.100-GCCcore-9.3.0
2.4.102-GCCcore-10.2.0
2.4.106-GCCcore-10.3.0
2.4.107-GCCcore-11.2.0
2.4.110-GCCcore-11.3.0
2.4.114-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
libdwarf 20210305-GCCcore-10.3.0 -BK
libecpint 1.0.7-foss-2021b-psi4 --K
libefp 1.5.0-foss-2021b-psi4 --K
libelf 0.8.13-GCCcore-10.3.0 -BK
libepoxy 1.5.4-GCCcore-9.3.0
1.5.8-GCCcore-10.3.0
1.5.8-GCCcore-11.2.0
1.5.10-GCCcore-11.3.0
1.5.10-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-B-
--K
--K
libevent 2.1.11-GCCcore-9.3.0
2.1.12
2.1.12-GCCcore-10.2.0
2.1.12-GCCcore-10.3.0
2.1.12-GCCcore-10.3.0-test
2.1.12-GCCcore-11.2.0
2.1.12-GCCcore-11.3.0
2.1.12-GCCcore-12.2.0
2.1.12-GCCcore-12.3.0
2.1.12-GCCcore-13.2.0
--K
--K
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
DBK
--K
--K
libfabric 1.11.0-GCCcore-9.3.0
1.11.0-GCCcore-10.2.0
1.11.0-GCCcore-10.3.0
1.12.1-GCCcore-10.3.0
1.13.2-GCCcore-11.2.0
1.15.1-GCCcore-11.3.0
1.16.1-GCCcore-12.2.0
1.18.0-GCCcore-12.3.0
1.19.0-GCCcore-13.2.0
--K
-BK
--K
--K
-BK
-BK
DBK
--K
--K
libffi 3.0.13
3.2.1
3.3-GCCcore-9.3.0
3.3-GCCcore-10.2.0
3.3-GCCcore-10.3.0
3.4.2-GCCcore-11.2.0
3.4.2-GCCcore-11.3.0
3.4.4-GCCcore-12.2.0
3.4.4-GCCcore-12.3.0
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
libFLAME 5.2.0-GCCcore-10.2.0
5.2.0-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
libgd 2.3.0-GCCcore-10.2.0
2.3.1
2.3.1-GCCcore-10.3.0
2.3.3-GCCcore-11.2.0
2.3.3-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-B-
--K
libgeotiff 1.6.0-GCCcore-10.2.0
1.6.0-GCCcore-10.3.0
-BK
-BK
libgit2 1.1.0-GCCcore-10.3.0 -BK
libGLU 9.0.1-GCCcore-10.2.0
9.0.1-GCCcore-10.3.0
9.0.2-GCCcore-11.2.0
9.0.2-GCCcore-11.3.0
9.0.2-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
libglvnd 1.2.0-GCCcore-9.3.0
1.3.2-GCCcore-10.2.0
1.3.3-GCCcore-10.3.0
1.3.3-GCCcore-11.2.0
1.4.0-GCCcore-11.3.0
1.6.0-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
libGridXC 0.8.5-iimpi-2020b -BK
libiconv 1.16-GCCcore-9.3.0
1.16-GCCcore-10.2.0
1.16-GCCcore-10.3.0
1.16-GCCcore-11.2.0
1.17-GCCcore-11.3.0
1.17-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
-BK
--K
Libint 2.6.0-GCC-10.2.0-lmax-6-cp2k
2.6.0-GCC-10.3.0-lmax-6-cp2k
2.6.0-iccifort-2020.4.304-lmax-6-cp2k
2.7.2-GCC-11.3.0-lmax-6-cp2k
-BK
--K
-BK
-BK
Libint2 5-4-3-6-5-4_mm4f12ob2-GCC-11.2.0-lmax-5-psi4
5-4-3-6-5-4_1-GCC-11.2.0-lmax-5-psi4
--K
--K
libjpeg-turbo 1.5.3
2.0.4-GCCcore-9.3.0
2.0.5-GCCcore-10.2.0
2.0.6
2.0.6-GCCcore-10.3.0
2.0.6-GCCcore-11.2.0
2.1.3-GCCcore-11.3.0
2.1.4-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
libmad 0.15.1b-GCCcore-11.3.0
0.15.1b-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
libmatheval 1.1.11
1.1.11-GCCcore-9.3.0
--K
-BK
libnsl 1.3.0-GCCcore-10.2.0
1.3.0-GCCcore-10.3.0
2.0.0-GCCcore-11.3.0
-BK
-B-
-BK
libogg 1.3.4-GCCcore-10.2.0
1.3.4-GCCcore-10.3.0
1.3.5-GCCcore-11.3.0
1.3.5-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
libpciaccess 0.16-GCCcore-9.3.0
0.16-GCCcore-10.2.0
0.16-GCCcore-10.3.0
0.16-GCCcore-11.2.0
0.16-GCCcore-11.3.0
0.17-GCCcore-12.2.0
0.17-GCCcore-12.3.0
0.17-GCCcore-13.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
--K
--K
libpng 1.5.30
1.6.34
1.6.37
1.6.37-GCCcore-9.3.0
1.6.37-GCCcore-10.2.0
1.6.37-GCCcore-10.3.0
1.6.37-GCCcore-11.2.0
1.6.37-GCCcore-11.3.0
1.6.38-GCCcore-12.2.0
1.6.39-GCCcore-12.3.0
-B-
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
libPSML 1.1.8-iccifort-2020.4.304 -BK
libreadline 6.3
7.0
8.0-GCCcore-9.3.0
8.0-GCCcore-10.2.0
8.1-GCCcore-10.3.0
8.1-GCCcore-11.2.0
8.1.2-GCCcore-11.3.0
8.2-GCCcore-12.2.0
8.2-GCCcore-12.3.0
--K
-BK
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
--K
libreoffice 7.4.1.1-GCCcore-11.3.0 --K
libsndfile 1.0.28
1.0.28-GCCcore-10.2.0
1.0.31-GCCcore-10.3.0
--K
--K
-BK
libsodium 1.0.18-GCCcore-10.2.0 --K
LIBSVM 3.25-GCCcore-10.2.0 --K
LibTIFF 4.1.0-GCCcore-9.3.0
4.1.0-GCCcore-10.2.0
4.2.0-GCCcore-10.3.0
4.3.0-GCCcore-11.2.0
4.3.0-GCCcore-11.3.0
4.4.0-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
libtirpc 1.3.1-GCCcore-10.2.0
1.3.2-GCCcore-10.2.0
1.3.2-GCCcore-10.3.0
1.3.2-GCCcore-11.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
libtool 2.4.2
2.4.6
2.4.6-GCCcore-8.2.0
2.4.6-GCCcore-9.3.0
2.4.6-GCCcore-10.2.0
2.4.6-GCCcore-10.3.0
2.4.6-GCCcore-11.2.0
2.4.7
2.4.7-GCCcore-11.3.0
2.4.7-GCCcore-12.2.0
2.4.7-GCCcore-12.3.0
2.4.7-GCCcore-13.2.0
--K
DBK
-B-
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
DBK
--K
libunistring 0.9.3
0.9.10-GCCcore-9.3.0
--K
-BK
libunwind 1.2
1.3.1-GCCcore-9.3.0
1.4.0-GCCcore-10.2.0
1.4.0-GCCcore-10.3.0
1.5.0-GCCcore-11.2.0
1.6.2-GCCcore-11.3.0
1.6.2-GCCcore-12.2.0
D--
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
libvorbis 1.3.7-GCCcore-10.2.0
1.3.7-GCCcore-10.3.0
1.3.7-GCCcore-11.3.0
1.3.7-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
--K
libwebp 1.2.0-GCCcore-10.3.0
1.3.1-GCCcore-12.2.0
--K
--K
libxc 2.2.3-intel-2020a
4.3.4-GCC-10.2.0
4.3.4-iccifort-2020.4.304
4.3.4-intel-2020a
4.3.4-intel-2020b
5.1.2-intel-2022a
5.1.3-GCC-10.2.0
5.1.3-intel-2020b
5.1.5-GCC-10.3.0
5.1.5-intel-compilers-2021.2.0
5.1.5-intel-2020a
5.1.6-GCC-11.2.0
5.1.6-intel-compilers-2021.4.0
5.2.3-GCC-11.3.0
5.2.3-intel-compilers-2022.1.0
6.0.0-NVHPC-21.9
6.1.0-GCC-12.2.0
--K
--K
-BK
-B-
-BK
--K
-BK
--K
-BK
-BK
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
--K
libxml2 2.9.4
2.9.9
2.9.10-GCCcore-9.3.0
2.9.10-GCCcore-10.2.0
2.9.10-GCCcore-10.3.0
2.9.10-GCCcore-11.2.0
2.9.13-GCCcore-11.3.0
2.10.3-GCCcore-12.2.0
2.11.4-GCCcore-12.3.0
2.11.5-GCCcore-13.2.0
D-K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
DBK
--K
libxslt 1.1.33
1.1.34-GCCcore-10.2.0
1.1.34-GCCcore-10.3.0
1.1.34-GCCcore-11.3.0
--K
--K
-BK
-BK
libxsmm 1.16.1-GCC-10.2.0
1.16.1-iccifort-2020.4.304
1.16.2-GCC-10.3.0
1.17-GCC-11.3.0
1.17-GCC-12.2.0
-BK
-BK
--K
-BK
--K
libyaml 0.2.5-GCCcore-10.2.0
0.2.5-GCCcore-10.3.0
0.2.5-GCCcore-11.2.0
0.2.5-GCCcore-11.3.0
0.2.5-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
-BK
--K
LicenseChecker 1.0 -BK
Linda 9.2 -B-
LittleCMS 2.11-GCCcore-10.2.0
2.12-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
LLVM 9.0.0-GCCcore-8.3.0
9.0.1-GCCcore-9.3.0
10.0.1-GCCcore-10.2.0
11.0.0-GCCcore-10.2.0
11.1.0-GCCcore-10.3.0
12.0.1-GCCcore-11.2.0
14.0.3-GCCcore-11.3.0
15.0.5-GCCcore-12.2.0
--K
-B-
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
LMDB 0.9.24-GCCcore-10.2.0
0.9.28-GCCcore-10.3.0
0.9.29-GCCcore-11.2.0
0.9.29-GCCcore-11.3.0
--K
--K
--K
-BK
Lua 5.4.2-GCCcore-10.2.0
5.4.3-GCCcore-10.3.0
5.4.4-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
lxml 4.6.2-GCCcore-10.2.0
4.6.3-GCCcore-10.3.0
4.9.1-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
-BK
lz4 1.9.2-GCCcore-9.3.0
1.9.2-GCCcore-10.2.0
1.9.3-GCCcore-10.3.0
1.9.3-GCCcore-11.2.0
1.9.3-GCCcore-11.3.0
1.9.4-GCCcore-12.2.0
1.9.4-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
M4 1.4.17
1.4.18
1.4.18-GCCcore-8.2.0
1.4.18-GCCcore-8.3.0
1.4.18-GCCcore-9.3.0
1.4.18-GCCcore-10.2.0
1.4.18-GCCcore-10.3.0
1.4.19
1.4.19-GCCcore-9.4.0
1.4.19-GCCcore-11.2.0
1.4.19-GCCcore-11.3.0
1.4.19-GCCcore-12.1.0
1.4.19-GCCcore-12.2.0
1.4.19-GCCcore-12.3.0
1.4.19-GCCcore-13.2.0
-B-
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
DBK
--K
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
--K
maeparser 1.3.0-gompi-2022b
1.3.0-iimpi-2020a
--K
-BK
magic 0.4.24-GCCcore-10.2.0-Python-3.8.6 --K
magma 2.5.4-fosscuda-2020b
2.6.1-foss-2021a-CUDA-11.3.1
--K
--K
make 4.2.1-GCCcore-10.2.0
4.3-GCCcore-9.3.0
4.3-GCCcore-10.2.0
4.3-GCCcore-11.2.0
4.3-GCCcore-11.3.0
4.4.1-GCCcore-12.2.0
4.4.1-GCCcore-12.3.0
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
--K
makeinfo 6.7-GCCcore-9.3.0
6.7-GCCcore-9.3.0-minimal
6.7-GCCcore-10.2.0
6.7-GCCcore-10.2.0-minimal
6.7-GCCcore-10.3.0
6.7-GCCcore-10.3.0-minimal
6.8-GCCcore-12.2.0
D-K
-B-
--K
DB-
--K
-B-
--K
Mako 1.1.2-GCCcore-9.3.0
1.1.3-GCCcore-10.2.0
1.1.4-GCCcore-10.3.0
1.1.4-GCCcore-11.2.0
1.2.0-GCCcore-11.3.0
1.2.4-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
MATLAB R2015b
R2021a
R2023b
R2023b-iso
--K
-BK
--K
--K
matplotlib 2.2.5-foss-2020b-Python-2.7.18
3.3.3-foss-2020b
3.3.3-fosscuda-2020b
3.3.3-intel-2020b
3.4.3-foss-2021b
3.5.2-foss-2022a
3.5.2-intel-2022a
--K
-BK
-B-
-B-
--K
-BK
--K
Maven 3.3.9 -B-
MCR R2015b
R2021a.3
R2021b
R2022a
-BK
-B-
-B-
-B-
mctc-lib 0.3.1-GCC-11.2.0
0.3.1-GCCcore-11.3.0
--K
--K
MEDCoupling 9.10.0-foss-2022b --K
MedeA 3.4.0 --K
medfile 4.1.1-foss-2022b --K
Mercurial 6.2-GCCcore-11.3.0 --K
Mesa 20.0.2-GCCcore-9.3.0
20.2.1-GCCcore-10.2.0
21.1.1-GCCcore-10.3.0
21.1.7-GCCcore-11.2.0
22.0.3-GCCcore-11.3.0
22.2.4-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
Meson 0.53.2-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
0.55.1-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
0.55.3-GCCcore-10.2.0
0.58.0-GCCcore-10.3.0
0.58.2-GCCcore-11.2.0
0.62.1-GCCcore-11.3.0
0.64.0-GCCcore-12.2.0
1.1.1-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
METIS 5.1.0-GCCcore-10.2.0
5.1.0-GCCcore-10.3.0
5.1.0-GCCcore-11.3.0
5.1.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
--K
-BK
MIKE 2019_update1
2021_update1
2022
2023
-BK
-BK
-BK
-BK
mkl 2020.4.304 --K
mkl-service 2.3.0-intel-2020b --K
Mmg 5.6.0-gompi-2021a --K
Molden 6.3-intel-2020a -BK
Molpro mpp-2021.1.0.linux_x86_64_openmp
mpp-2021.3.1.linux_x86_64_mpipr
mpp-2021.3.1.linux_x86_64_sockets
mpp-2022.1.1.linux_x86_64_mpipr
mpp-2022.1.1.linux_x86_64_sockets
mpp-2022.2.2.linux_x86_64_mpipr
mpp-2022.2.2.linux_x86_64_sockets
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
mongolite 2.3.0-foss-2021a-R-4.1.0 --K
Mono 6.12.0.122 --K
motif 2.3.8-GCCcore-11.3.0 -BK
MPC 1.2.1-GCCcore-10.2.0
1.2.1-GCCcore-10.3.0
1.2.1-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
MPFR 4.1.0-GCCcore-10.2.0
4.1.0-GCCcore-10.3.0
4.1.0-GCCcore-11.2.0
4.1.0-GCCcore-11.3.0
4.2.0-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
--K
--K
-BK
mpi4py 3.1.1-gompi-2020b
3.1.1-intel-2020b
3.1.3-foss-2020b
3.1.3-foss-2021a
3.1.4-gompi-2022b
--K
--K
--K
-BK
-BK
mpi4pyscf 0.3.1-foss-2021a -BK
MPICH 3.3.2-GCC-10.2.0 --K
mrcfile 1.3.0-foss-2020b --K
msgpack 1.0.5-GCCcore-11.3.0 --K
mstore 0.2.0-GCC-11.2.0
0.2.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
MUMPS 5.3.5-intel-2020b-metis
5.4.0-foss-2021a-metis
5.6.1-foss-2022b-metis
-BK
-BK
-BK
muParser 2.3.3-GCCcore-10.3.0 --K
muparserx 4.0.8-GCCcore-10.3.0 --K
NAMD 2.9-intel-2017c-mpi
2.14-intel-2020a
2.14-intel-2020a-mpi
--K
--K
--K
nano 6.3
6.4
6.4-GCCcore-11.2.0
6.4-GCCcore-11.3.0
7.0-GCCcore-11.3.0
7.1-GCCcore-12.2.0
-B-
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
NASM 2.13.03
2.14.02-GCCcore-9.3.0
2.15.05
2.15.05-GCCcore-10.2.0
2.15.05-GCCcore-10.3.0
2.15.05-GCCcore-11.2.0
2.15.05-GCCcore-11.3.0
2.15.05-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
NCCL 2.8.3-GCCcore-10.2.0-CUDA-11.1.1
2.10.3-GCCcore-10.3.0-CUDA-11.3.1
2.10.3-GCCcore-11.2.0-CUDA-11.4.1
2.12.7-GCC-10.2.0-CUDA-11.6.0
2.12.12-CUDA-12.2.0
2.12.12-GCCcore-11.3.0-CUDA-11.7.0
2.12.12-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
2.16.2-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
2.18.3-CUDA-12.2.0
2.18.3-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
2.18.3-GCCcore-12.3.0-CUDA-12.1.1
2.18.3-NVHPC-23.7-CUDA-12.2.0
-BK
--K
--K
--K
--K
-BK
--K
DBK
--K
--K
-BK
DBK
ncurses 6.0
6.1
6.2
6.2-GCCcore-9.3.0
6.2-GCCcore-10.2.0
6.2-GCCcore-10.3.0
6.2-GCCcore-11.2.0
6.3
6.3-GCCcore-11.3.0
6.3-GCCcore-12.2.0
6.4
6.4-GCCcore-12.3.0
-BK
DBK
-BK
DBK
DBK
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
--K
DBK
NECI 20220711-foss-2022a --K
netCDF 4.7.3-intel-2020a
4.7.4-gompi-2020b
4.7.4-gompic-2020b
4.7.4-intel-2020b
4.8.0-gompi-2021a
4.8.0-gompi-2021a-test
4.8.0-iimpi-2021a
4.8.1-gompi-2021b
4.9.0-gompi-2022a
4.9.0-gompi-2022b
4.9.0-iimpi-2022a
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
netCDF-Fortran 4.5.2-intel-2020a
4.5.3-gompi-2020b
4.5.3-gompi-2021b
4.5.3-gompic-2020b
4.5.3-iimpi-2021a
4.5.3-intel-2020b
4.6.0-gompi-2022a
4.6.0-iimpi-2022a
--K
-BK
--K
-BK
--K
-BK
--K
--K
NetKet 3.3.2.post1-OpenMPI-4.1.1-CUDA-11.6.0 -BK
nettle 3.4.1
3.6-GCCcore-10.2.0
3.7.2-GCCcore-10.3.0
--K
--K
-BK
networkx 2.4-foss-2020a-Python-3.8.2
2.4-intel-2020a-Python-3.8.2
2.5-foss-2020b
2.5-fosscuda-2020b
2.5.1-foss-2021a
2.6.3-foss-2021b
2.8.4-foss-2022a
2.8.4-intel-2022a
3.1-foss-2022b
--K
--K
--K
-BK
-BK
--K
-BK
--K
--K
Newton-X 2.2-B09-intel-2020b --K
Nextflow 21.10.6 -BK
Ninja 1.10.0-GCCcore-9.3.0
1.10.1-GCCcore-10.2.0
1.10.2-GCCcore-10.3.0
1.10.2-GCCcore-11.2.0
1.10.2-GCCcore-11.3.0
1.11.1-GCCcore-12.2.0
1.11.1-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
nlohmann_json 3.10.0-GCCcore-10.3.0 --K
NLopt 2.6.2-GCCcore-10.2.0
2.7.0-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
nodejs 14.17.0-GCCcore-10.3.0
14.17.6-GCCcore-11.2.0
16.15.1-GCCcore-11.3.0
18.12.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
NodeODM 2.2.0-GCCcore-11.3.0 --K
NSPR 4.29-GCCcore-10.2.0
4.30-GCCcore-10.3.0
4.32-GCCcore-11.2.0
4.34-GCCcore-11.3.0
4.35-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
NSS 3.57-GCCcore-10.2.0
3.65-GCCcore-10.3.0
3.69-GCCcore-11.2.0
3.79-GCCcore-11.3.0
3.85-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
nsync 1.24.0-GCCcore-10.2.0
1.24.0-GCCcore-10.3.0
1.24.0-GCCcore-11.2.0
1.25.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
--K
-BK
numactl 2.0.11-GCCcore-6.3.0
2.0.12-GCC-6.3.0-2.27
2.0.12-GCCcore-6.3.0
2.0.12-GCCcore-8.2.0
2.0.13-GCCcore-9.3.0
2.0.13-GCCcore-10.2.0
2.0.14-AOCL-3.0.1-AOCC-3.1.0
2.0.14-GCCcore-10.3.0
2.0.14-GCCcore-11.2.0
2.0.14-GCCcore-11.3.0
2.0.16
2.0.16-GCCcore-12.2.0
2.0.16-GCCcore-12.3.0
2.0.16-GCCcore-13.2.0
D-K
D--
--K
-BK
-BK
DBK
--K
-BK
-BK
-BK
DBK
DBK
DBK
--K
numba 0.53.1-foss-2021a --K
NVHPC 21.2
21.9
21.11
21.11-mpi
22.2
22.2-test
22.7-CUDA-11.7.0
23.1-CUDA-12.0.0
23.1
23.3
23.5
23.7
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
--K
--K
--K
-BK
-BK
DBK
DBK
nvompi 2021b -B-
NVSHMEM 2.7.0-gompi-2022a-CUDA-11.7.0
2.8.0-gompi-2022a-CUDA-11.7.0
2.9.0-gompi-2022a-CUDA-11.7.0
2.9.0-gompi-2022a-CUDA-11.7.0-IBGDA
--K
--K
--K
--K
NWChem 7.0.2-intel-2020a-Python-3.8.2-karolina
7.0.2-intel-2022a
7.2.2-intel-2022a
--K
--K
--K
OAMD 2021a --K
Octave 6.3.0-intel-2020b-without-X11
6.4.0-intel-2020b-without-X11
--K
-B-
Octopus 11.3-intel-2020b-mpi --K
OPARI2 2.0.6-GCCcore-10.2.0
2.0.7-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
OpenBabel 3.1.1-GCC-12.2.0
3.1.1-gompi-2022b
3.1.1-iimpi-2020a-Python-3.8.2
--K
--K
-BK
OpenBLAS 0.3.9-GCC-9.3.0
0.3.12-GCC-10.2.0
0.3.15-GCC-10.3.0
0.3.18-GCC-11.2.0
0.3.20-GCC-11.3.0
0.3.21-GCC-12.2.0
0.3.23-GCC-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
OpenCL-runtime 16.1.2 D-K
OpenCL-sdk 7.0.0.2568 D-K
OpenCoarrays 2.9.2-gompi-2020b --K
OpenCV 4.5.3-foss-2021a-contrib
4.5.5-foss-2021a-CUDA-11.4.1-contrib
--K
--K
OpenEXR 3.0.1-GCCcore-10.3.0 --K
OpenFOAM v2106-foss-2020b
v2106-intel-2020b
v2212-intel-2022b
9-foss-2021a
--K
--K
--K
-BK
OpenJPEG 2.4.0-GCCcore-11.2.0
2.5.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
OpenMM 7.5.0-foss-2020b
8.0.0-foss-2022a-CUDA-11.7.0
8.0.0-foss-2022a
--K
-BK
-BK
OpenMolcas 21.06-intel-2020b-Python-3.8.6
22.06-intel-2020b-Python-3.8.6
22.06-intel-2021a
22.06-intel-2022a
23.06-intel-2022a
23.06-intel-2022a-noGA
--K
--K
--K
--K
-BK
--K
OpenMPI 2.1.5-GCC-6.3.0-2.27
3.1.4-GCC-6.3.0-2.27
3.1.4-GCC-10.2.0
3.1.6-GCC-10.2.0
4.0.0-GCC-6.3.0-2.27
4.0.3-GCC-9.3.0
4.0.5-GCC-10.2.0
4.0.5-GCC-10.2.0-test
4.0.5-gcccuda-2020b
4.0.6-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1
4.0.6-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1-v2
4.0.6-NVHPC-21.11-CUDA-11.4.1
4.0.6-NVHPC-21.11-CUDA-11.4.1-v2
4.0.6-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0
4.0.7-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1
4.1.1-GCC-10.2.0-AOCL-3.0.1-AOCC-3.1.0
4.1.1-GCC-10.2.0
4.1.1-GCC-10.2.0-Java-1.8.0_221
4.1.1-GCC-10.2.0-test
4.1.1-GCC-10.3.0
4.1.1-GCC-11.2.0
4.1.2-GCC-10.2.0
4.1.2-GCC-11.2.0
4.1.2-GCC-11.2.0-Java-1.8.0_221
4.1.2-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0
4.1.2-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0-v2
4.1.4-GCC-10.2.0-CUDA-11.7.0
4.1.4-GCC-10.3.0-CUDA-11.3.1
4.1.4-GCC-10.3.0-CUDA-11.7.0
4.1.4-GCC-11.3.0-CUDA-11.7.0
4.1.4-GCC-11.3.0
4.1.4-GCC-12.2.0
4.1.5-GCC-12.2.0
4.1.5-GCC-12.3.0
4.1.5-NVHPC-23.5-CUDA-12.2.0
4.1.5-NVHPC-23.5
4.1.6-GCC-13.2.0
D--
D--
-BK
--K
D--
-BK
-BK
--K
-BK
--K
--K
-B-
-BK
-B-
-BK
--K
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
--K
--K
--K
-BK
-BK
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
--K
--K
DBK
DB-
--K
OpenMX 3.8-intel-2023a --K
OpenPGM 5.2.122-GCCcore-10.2.0 --K
openPMD-api 0.14.4-gompi-2020d
0.14.4-gompi-2020e
0.15.2-gompi-2020b
--K
--K
--K
OpenSSL 1.1
1.1.1e-GCCcore-9.3.0
1.1.1h-GCCcore-10.2.0
1.1.1k-GCCcore-10.3.0
DBK
-B-
-B-
-BK
OpenVDB 9.1.0-intel-2020b-Python-3.8.6 -BK
OptiX 6.5.0 --K
optking 0.2.1-foss-2021b --K
ORCA 4.2.1-OpenMPI-3.1.4
5.0.1-OpenMPI-4.1.1
5.0.3-foss-2022a
5.0.3-foss-2022b
5.0.3-gompi-2021b
5.0.3-OpenMPI-4.1.1
5.0.3-OpenMPI-4.1.1-test
-B-
-BK
--K
--K
-B-
-BK
-B-
OSU-Micro-Benchmarks 5.8-iimpi-2021b
6.2-gompi-2022b
6.2-iimpi-2022b
--K
-B-
-B-
OTF2 2.3-GCCcore-10.2.0
3.0.2-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
OVITO 3.5.4-GCC-10.2.0-pro
3.7.11-GCCcore-11.3.0-pro
3.7.11-gompi-2022a-basic
3.9.2-GCCcore-12.2.0-pro
3.9.2-gompi-2022b-basic
-BK
-BK
--K
--K
--K
Pango 1.44.7-GCCcore-9.3.0
1.47.0-GCCcore-10.2.0
1.48.5-GCCcore-10.3.0
1.48.8-GCCcore-11.2.0
1.50.7-GCCcore-11.3.0
1.50.12-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-B-
--K
--K
PAPI 6.0.0-GCCcore-10.2.0
6.0.0.1-GCCcore-10.3.0
6.0.0.1-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
-BK
parallel 20200522-GCCcore-9.3.0
20210322-GCCcore-10.2.0
20210622-GCCcore-10.3.0
20210722-GCCcore-11.2.0
20230722-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
--K
--K
--K
Paraver 4.10.0-foss-2021a -BK
ParaView 5.9.1-foss-2020b-mpi
5.9.1-foss-2021a-mpi
5.9.1-intel-2020b-mpi
5.9.1-intel-2020b-OSMESA
5.11.0-foss-2022b-mpi
--K
-BK
--K
--K
--K
ParMETIS 4.0.3-foss-2020b
4.0.3-gompi-2021a
4.0.3-gompi-2022b
4.0.3-intel-2020b
--K
--K
-BK
--K
Particleworks 7.2.1-impi-2019.9.304 -BK
PCRE 8.40
8.44-GCCcore-9.3.0
8.44-GCCcore-10.2.0
8.44-GCCcore-10.3.0
8.45
8.45-GCCcore-11.2.0
8.45-GCCcore-11.3.0
8.45-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
--K
PCRE2 10.35-GCCcore-10.2.0
10.36-GCCcore-10.3.0
10.37-GCCcore-11.2.0
10.40-GCCcore-11.3.0
10.40-GCCcore-12.2.0
10.42-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
PDT 3.25-GCCcore-10.2.0
3.25.1-GCCcore-11.2.0
-BK
-BK
Perl 5.28.1-GCCcore-8.2.0
5.30.2-GCCcore-9.3.0
5.30.2-GCCcore-9.3.0-minimal
5.32.0-GCCcore-10.2.0
5.32.0-GCCcore-10.2.0-minimal
5.32.1-GCCcore-10.3.0
5.32.1-GCCcore-10.3.0-minimal
5.32.1-GCCcore-10.3.0-test
5.34.0-GCCcore-11.2.0
5.34.1-GCCcore-11.3.0
5.36.0-GCCcore-12.2.0
5.36.0-GCCcore-12.2.0-minimal
5.36.1-GCCcore-12.3.0
5.38.0-GCCcore-13.2.0
-B-
DBK
-B-
DBK
DBK
-BK
-B-
--K
-BK
-BK
DBK
--K
DBK
--K
PETSc 3.14.4-intel-2020b
3.15.1-foss-2021a
3.16.2-intel-2020b
3.17.2-foss-2021a
3.17.4-foss-2021a
3.19.2-foss-2022b
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
-BK
phono3py 2.0.0-conda
2.4.1-conda
2.7.0-conda
-BK
-BK
-BK
phonopy 1.9.1-conda
2.12.0-conda
2.15.1-conda
2.16.3-conda
2.17.0-conda
2.20.0-conda
2.20.0-foss-2022a
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
picard 2.23.8-Java-11
2.25.1-Java-11
-BK
-BK
pigz 2.6-GCC-10.2.0 -B-
Pillow 8.0.1-GCCcore-10.2.0
8.2.0-GCCcore-10.3.0
8.3.2-GCCcore-11.2.0
9.1.1-GCCcore-11.3.0
9.4.0-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
--K
-BK
--K
Pillow-SIMD 7.1.2-GCCcore-10.2.0 --K
Pint 0.19.2-GCCcore-11.2.0
0.20.1-GCCcore-11.3.0
--K
--K
pixman 0.34.0
0.38.4-GCCcore-9.3.0
0.40.0-GCCcore-10.2.0
0.40.0-GCCcore-10.3.0
0.40.0-GCCcore-11.2.0
0.40.0-GCCcore-11.3.0
0.42.2-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
pkg-config 0.27.1
0.29.2
0.29.2-GCCcore-6.3.0
0.29.2-GCCcore-9.3.0
0.29.2-GCCcore-10.2.0
0.29.2-GCCcore-10.3.0
0.29.2-GCCcore-11.2.0
0.29.2-GCCcore-11.3.0
0.29.2-GCCcore-12.2.0
--K
DBK
--K
DBK
DBK
-BK
-BK
-BK
--K
pkgconf 1.8.0
1.8.0-GCCcore-10.2.0
1.8.0-GCCcore-10.3.0
1.8.0-GCCcore-11.2.0
1.8.0-GCCcore-11.3.0
1.8.0-GCCcore-12.2.0
1.9.3-GCCcore-12.2.0
1.9.5-GCCcore-12.3.0
2.0.3-GCCcore-13.2.0
-BK
--K
--K
-BK
DBK
D--
DBK
DBK
--K
pkgconfig 1.5.1-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
1.5.1-GCCcore-10.2.0-python
1.5.4-GCCcore-10.3.0-python
1.5.5-GCCcore-11.2.0-python
1.5.5-GCCcore-11.3.0-python
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
PLASMA 21.8.29-intel-2020b-Python-3.8.6 --K
plotly.py 4.14.3-GCCcore-10.2.0 --K
PLUMED 2.4.2-intel-2017c
2.6.1-intel-2020a-Python-3.8.2
2.6.2-foss-2020b
2.6.2-intel-2020b
2.7.0-fosscuda-2020b-patch
2.7.2-foss-2021a
2.7.2-intel-2020b-Python-3.8.6
2.7.3-foss-2020b
2.7.3-foss-2021b
2.7.3-fosscuda-2020b
2.7.3-intel-2020b-Python-3.8.6
2.8.0-foss-2022a
2.8.0-fosscuda-2020b
2.8.1-foss-2022a
2.9.0-foss-2022a
2.9.0-foss-2022a-mpi
--K
--K
-BK
-BK
-B-
-BK
--K
--K
--K
-BK
--K
-BK
-B-
--K
--K
--K
PMIx 3.1.5-GCCcore-9.3.0
3.1.5-GCCcore-10.2.0
3.2.3-GCCcore-10.3.0
3.2.5
4.1.0-GCCcore-11.2.0
4.1.2-GCCcore-11.3.0
4.2.2-GCCcore-12.2.0
4.2.4-GCCcore-12.3.0
4.2.6
4.2.6-GCC-12.2.0
4.2.6-GCCcore-13.2.0
5.0.1
--K
-BK
--K
--K
-BK
-BK
DBK
--K
--K
--K
--K
--K
PnetCDF 1.12.2-gompi-2020b
1.12.2-gompic-2020b
1.12.3-gompi-2021b
1.12.3-gompi-2022a
-BK
-BK
--K
--K
PNGwriter 0.7.0-GCC-10.2.0
0.7.0-GCC-10.3.0
--K
--K
pocl 1.6-GCC-10.2.0
1.8-GCC-11.2.0
1.8-GCC-11.3.0
-BK
-BK
--K
poetry 1.0.9-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2 --K
poppler 22.01.0-GCC-11.2.0
22.12.0-GCC-11.3.0
--K
--K
PostgreSQL 14.4-GCCcore-11.3.0 --K
POV-Ray 3.7.0.8-GCC-10.2.0 --K
PROJ 7.2.1-GCCcore-10.2.0
8.0.1-GCCcore-10.2.0
8.0.1-GCCcore-10.3.0
-BK
--K
-BK
PROJ_4 4.9.2 --K
protobuf 2.5.0
3.14.0-GCCcore-10.2.0
3.17.3-GCCcore-10.3.0
3.17.3-GCCcore-11.2.0
3.19.4-GCCcore-11.3.0
23.0-GCCcore-12.2.0
-B-
--K
--K
-BK
-BK
--K
protobuf-python 3.14.0-GCCcore-10.2.0
3.17.3-GCCcore-10.3.0
3.17.3-GCCcore-11.2.0
3.19.4-GCCcore-11.3.0
4.23.0-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
-BK
--K
PSI4 1.3.2-intel-2020a-Python-3.8.2
1.7-foss-2021b
1.8.1-foss-2022b
--K
--K
--K
PSPFFT 1.0-intel-2021b --K
psutil 5.9.3-GCCcore-11.3.0
5.9.5-GCCcore-12.2.0
--K
--K
py-cpuinfo 8.0.0-GCCcore-11.2.0
9.0.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
PyBerny 0.6.3-foss-2022a --K
pybind11 2.4.3-GCCcore-9.3.0-Python-3.8.2
2.6.0-GCC-10.2.0-Python-3.8.6
2.6.0-GCCcore-10.2.0
2.6.2-GCCcore-10.3.0
2.7.1-GCCcore-10.2.0
2.7.1-GCCcore-11.2.0
2.9.2-GCCcore-11.3.0
2.10.3-GCCcore-12.2.0
-BK
-B-
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
PyCheMPS2 1.8.12-foss-2022a --K
pydantic 1.10.2-GCCcore-11.2.0
1.10.6-GCCcore-11.3.0
--K
--K
pyFFTW 0.13.0-intel-2022a --K
pylibefp 0.6.1-foss-2021b-qcengine-0.24.1
0.6.1-foss-2021b-qcengine-0.26.0
--K
--K
pymatgen 2022.0.12-foss-2020b --K
PyOpenCL 2021.2.13-foss-2021b --K
pyproj 3.0.1-GCCcore-10.2.0 --K
PyQt5 5.15.4-GCCcore-11.2.0 -B-
PySCF 1.7.6-foss-2021a
2.0.1-foss-2021a
2.1.1-foss-2022a
--K
-BK
--K
pytest 6.0.1-intel-2020a-Python-3.8.2
7.1.3-GCCcore-11.2.0
7.2.2-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
pytest-rerunfailures 12.0-GCCcore-12.2.0 --K
pytest-shard 0.1.2-GCCcore-12.2.0 --K
pytest-xdist 2.3.0-GCCcore-10.2.0
2.5.0-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
Python 2.7.18-GCCcore-9.3.0
2.7.18-GCCcore-10.2.0
2.7.18-GCCcore-10.3.0-bare
2.7.18-GCCcore-11.2.0-bare
2.7.18-GCCcore-11.3.0-bare
2.7.18-GCCcore-12.2.0-bare
2.7.18-GCCcore-12.3.0
3.8.2-GCCcore-9.3.0
3.8.6-GCCcore-10.2.0-alpha
3.8.6-GCCcore-10.2.0
3.8.6-GCCcore-10.2.0-TB2J-7.1.1
3.9.5-GCCcore-10.3.0-bare
3.9.5-GCCcore-10.3.0
3.9.5-GCCcore-10.3.0-test
3.9.6-GCCcore-11.2.0-bare
3.9.6-GCCcore-11.2.0
3.9.6-GCCcore-11.2.0-NetKet
3.10.4-GCCcore-11.3.0-bare
3.10.4-GCCcore-11.3.0
3.10.8-GCCcore-12.2.0-bare
3.10.8-GCCcore-12.2.0
3.11.3-GCCcore-12.3.0
3.11.3-GCCcore-12.3.0-test
-B-
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
-BK
--K
-BK
--K
-B-
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
--K
PyTorch 1.11.0-fosscuda-2020b
1.13.1-foss-2022b
--K
--K
PyYAML 5.3.1-GCCcore-10.2.0
5.4.1-GCCcore-10.3.0
5.4.1-GCCcore-11.2.0
5.4.1.1-GCCcore-12.2.0
6.0-GCCcore-11.3.0
6.0-GCCcore-12.2.0
--K
--K
--K
--K
-BK
--K
qcengine 0.24.1-foss-2021b
0.26.0-foss-2021b
--K
--K
QD 2.3.17-NVHPC-22.2
2.3.17-NVHPC-23.5
-BK
--K
QEMU 5.1.0
6.2.0-GCC-10.2.0
--K
-BK
Qhull 2020.2-GCCcore-11.2.0
2020.2-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
Qiskit 0.39.4
0.43.0
--K
--K
QMCPACK 3.11.0-intel-2020b-Python-3.8.6
3.12.0-intel-2020b-Python-3.8.6
3.13.0-intel-2020b-Python-3.8.6
3.14.0-foss-2021a-Python-3.9.5-complex
3.14.0-foss-2021a-Python-3.9.5
3.14.0-intel-2020b-Python-3.8.6-complex
3.14.0-intel-2020b-Python-3.8.6
3.16.0-foss-2022a-Python-3.10.4
--K
--K
-BK
-BK
-BK
--K
--K
-BK
Qt5 5.14.2-GCCcore-10.2.0
5.15.2-GCCcore-10.3.0
5.15.2-GCCcore-11.2.0
5.15.5-GCCcore-11.3.0
5.15.7-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
Qt6 6.5.3-GCCcore-12.2.0
6.6.0-GCCcore-12.2.0
--K
--K
QtiPlot 1.0.0 -BK
Quandl 3.6.1-foss-2021a --K
QuantumESPRESSO 6.7-intel-2021a
7.0-intel-2020b-forQMCPACK
7.0-intel-2020b-test
7.0-intel-2021a
7.0-NVHPC-21.9
7.1-intel-2022a
7.1-intel-2022a-forQMCPACK
7.1-intel-2022a-ntypx=32
7.1-intel-2022a-thermo_pw
7.1-intel-2022a-thermo_pw-GPU
7.1-intel-2022a-without-HDF5
7.1-NVHPC-21.9
--K
--K
--K
-BK
--K
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
R 4.1.0-foss-2021a -BK
RapidJSON 1.1.0-GCCcore-9.3.0
1.1.0-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
rclone 1.61.1 --K
re2c 2.0.3-GCCcore-10.2.0
2.1.1-GCCcore-10.3.0
2.2-GCCcore-11.2.0
2.2-GCCcore-11.3.0
3.0-GCCcore-12.2.0
3.1-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
RELION 4.0_beta.2022.04.20-foss-2021a --K
ReSpect 5.1.0 --K
retworkx 0.9.0-foss-2021a --K
Rocky 8
9
-BK
-BK
rocm-cuda2hip 4.3.1-gcccuda-2020b
5.0.2-gcccuda-2020b
--K
--K
rocm-smi 4.5.0-GCCcore-11.2.0 --K
ROCR-Runtime 4.5.0-GCCcore-11.2.0 --K
ROCT-Thunk-Interface 4.5.0-GCCcore-11.2.0 --K
Ruby 2.1.6
2.4.2
2.6.3
2.7.2-GCCcore-10.2.0
3.0.1-GCCcore-10.3.0
3.0.3
--K
--K
--K
--K
--K
-BK
Rust 1.52.1-GCCcore-10.3.0
1.52.1-GCCcore-10.3.0-test
1.54.0-GCCcore-11.2.0
1.60.0-GCCcore-11.3.0
1.65.0-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
s3cmd 2.1.0-GCCcore-10.2.0-Python-3.8.6
2.3.0-GCCcore-12.2.0-Python-3.10.8
--K
--K
s5cmd 2.0.0 --K
Salmon 2.1.0-intel-2020b -BK
SALOME_CONFIGURATION 9.10.0 --K
SavvySuite 1.0-GCCcore-10.2.0-Java-11 --K
ScaFaCoS 1.0.1-foss-2021b
1.0.4-foss-2022a
--K
--K
ScaLAPACK 2.1.0-gompi-2020a
2.1.0-gompi-2020b
2.1.0-gompi-2021a-fb
2.1.0-gompi-2021b-fb
2.1.0-gompic-2020b
2.2.0-gompi-2022a-fb
2.2.0-gompi-2022b-fb
2.2.0-gompi-2022.05-fb
2.2.0-gompi-2023a-fb
2.2-NVHPC-21.11
3.0-NVHPC-22.2
3.0-NVHPC-23.5-CUDA-12.2.0
3.0-NVHPC-23.5
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
--K
--K
-BK
--K
--K
Scalasca 2.6-gompic-2020b -BK
Schrodinger 2021-2_Linux-x86_64
2021-3_Linux-x86_64
--K
--K
scikit-build 0.10.0-foss-2020a-Python-3.8.2
0.11.1-foss-2020b
0.11.1-fosscuda-2020b
0.11.1-GCCcore-10.3.0
0.15.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
-BK
-BK
--K
scikit-learn 0.20.4-foss-2020b-Python-2.7.18
0.24.2-foss-2021a
--K
--K
SciPy-bundle 2020.03-foss-2020a-Python-3.8.2
2020.03-intel-2020a-Python-3.8.2
2020.03-intel-2020b-Python-3.8.6
2020.11-foss-2020b
2020.11-foss-2020b-Python-2.7.18
2020.11-fosscuda-2020b
2020.11-intel-2020b
2021.05-foss-2021a
2021.05-intel-2021a
2021.10-foss-2021b
2021.10-intel-2021b
2022.05-foss-2022a
2022.05-intel-2022a
2023.02-foss-2022b
2023.02-gfbf-2022b
--K
--K
-B-
-BK
--K
-B-
-BK
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
--K
-B-
--K
Score-P 7.0-gompic-2020b
8.0-iimpi-2021b
-BK
-BK
SCOTCH 6.1.0-gompi-2020b
6.1.0-gompi-2021a
6.1.0-iimpi-2020b
7.0.3-gompi-2022b
7.0.3-iimpi-2022b
--K
-BK
-BK
-BK
--K
SDE 9.0.0 -BK
SDL2 2.0.14-GCCcore-10.2.0
2.0.14-GCCcore-10.3.0
2.26.3-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
Siesta MaX-1.2.0
4.1-b4-intel-2020b
4.1-b5-intel-2020b
4.1.5-intel-2022a
-BK
--K
-BK
--K
simint 0.7-GCC-11.2.0-lmax-5-vec-avx-psi4 --K
Simple-DFTD3 0.7.0-foss-2022a --K
simple-dftd3 0.7.0-foss-2021b --K
SIONlib 1.7.6-GCCcore-10.2.0-tools
1.7.7-GCCcore-11.2.0-tools
-BK
-BK
Smilei 5.0-intel-2020b --K
snappy 1.1.8-GCCcore-10.2.0
1.1.8-GCCcore-10.3.0
1.1.9-GCCcore-11.2.0
1.1.9-GCCcore-11.3.0
1.1.9-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
snpEff 5.0-GCCcore-10.2.0-Java-11-Python-3.8.6 -BK
SoX 14.4.2
14.4.2-GCC-8.3.0
14.4.2-GCCcore-11.3.0
14.4.2-GCCcore-12.2.0
--K
--K
-BK
--K
Spack default
0.17.2
0.20.0
--K
--K
--K
spdlog 1.9.2-GCCcore-10.3.0 --K
spglib-python 1.16.0-foss-2020b
1.16.0-intel-2020b
2.0.0-foss-2022a
2.0.0-intel-2022a
-BK
-B-
-BK
--K
SQLite 3.17.0
3.31.1-GCCcore-9.3.0
3.33.0-GCCcore-9.3.0
3.33.0-GCCcore-10.2.0
3.35.4-GCCcore-10.3.0
3.36-GCCcore-11.2.0
3.38.3-GCCcore-11.3.0
3.39.4-GCCcore-12.2.0
3.42.0-GCCcore-12.3.0
--K
-BK
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
sqsgenerator 0.0.5-GCC-10.2.0-Python-3.8.6
0.2-foss-2020b-Python-3.8.6
-B-
--K
squashfs-tools 4.3 DBK
STAR-CCM+ 17.06.008-r8
18.02.008-r8
--K
--K
SuiteSparse 5.8.1-intel-2020b-METIS-5.1.0
5.10.1-foss-2021a-METIS-5.1.0
5.13.0-foss-2021a-METIS-5.1.0
5.13.0-foss-2022b-METIS-5.1.0
-BK
-BK
--K
-BK
SuperLU_DIST 8.1.2-foss-2022b -BK
SWIG 4.0.1-GCCcore-9.3.0
4.0.2-GCCcore-10.2.0
4.0.2-GCCcore-10.3.0
4.0.2-GCCcore-11.2.0
4.0.2-GCCcore-11.3.0
4.0.2-GCCcore-12.2.0
4.1.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
--K
-BK
-BK
--K
--K
SymEngine 0.7.0-GCC-10.3.0 --K
SymEngine-python 0.7.2-GCC-10.3.0 --K
sympy 1.7.1-foss-2020b
1.8-foss-2021a
--K
--K
sysbench 1.0.20-GCCcore-11.3.0 --K
Szip 2.1.1-GCCcore-9.3.0
2.1.1-GCCcore-10.2.0
2.1.1-GCCcore-10.3.0
2.1.1-GCCcore-11.2.0
2.1.1-GCCcore-11.3.0
2.1.1-GCCcore-12.2.0
2.1.1-OAMD-2021a
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
Tango 1.0 --K
TB2J 0.6.5-GCCcore-10.2.0
0.7.1.1-Python-3.8.6-GCCcore-10.2.0
--K
-BK
tbb 2020.1-GCCcore-9.3.0
2020.3-GCCcore-10.2.0
2020.3-GCCcore-10.3.0
2020.3-GCCcore-11.2.0
2021.5.0-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
--K
--K
--K
tblite 0.2.1-intel-2020b
0.3.0-intel-2022a
0.3.0-intel-2022b
-BK
-BK
--K
Tcl 8.6.6
8.6.7-GCC-6.3.0-2.27
8.6.10-GCCcore-9.3.0
8.6.10-GCCcore-10.2.0
8.6.11-GCCcore-10.2.0
8.6.11-GCCcore-10.3.0
8.6.11-GCCcore-11.2.0
8.6.12-GCCcore-11.3.0
8.6.12-GCCcore-12.2.0
8.6.13-GCCcore-12.3.0
--K
--K
-BK
-BK
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
tcsh 6.24.01-GCCcore-11.3.0 --K
TensorFlow 2.4.1-foss-2020b
2.8.4-foss-2021b-CUDA-11.4.1
2.8.4-foss-2021b
2.10.1-foss-2022a-CUDA-11.7.0
2.11.0-foss-2022a-CUDA-11.7.0
2.11.0-foss-2022a
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
texinfo 6.7-GCCcore-10.2.0
7.0.2-GCCcore-12.2.0
--K
--K
texlive 20210325-GCCcore-10.2.0
20220321-GCC-11.2.0
20230313-GCC-11.3.0
--K
--K
--K
Theano 1.1.2-foss-2020b-PyMC
1.1.2-intel-2020b-PyMC
--K
--K
time 1.9-GCCcore-11.3.0 --K
Tk 8.6.6
8.6.10-GCCcore-10.2.0
8.6.11-GCCcore-10.2.0
8.6.11-GCCcore-10.3.0
8.6.11-GCCcore-11.2.0
8.6.12-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
-B-
-BK
--K
-BK
Tkinter 2.7.18-GCCcore-10.2.0
3.8.6-GCCcore-10.2.0
3.9.6-GCCcore-11.2.0
3.10.4-GCCcore-11.3.0
--K
-BK
--K
-BK
Togl 2.0-GCCcore-10.2.0
2.0-GCCcore-11.3.0
-B-
-BK
TOML-Fortran 0.3.1-GCC-11.2.0
0.3.1-GCC-11.3.0
--K
--K
TotalView 2021.2.14
2022.1.11
--K
-BK
tqdm 4.56.2-GCCcore-10.2.0 --K
TURBOMOLE 7.4.0
7.4.0-mpi
7.4.0-smp
7.5.0
7.5.0-mpi
7.5.0-smp
-B-
-B-
-B-
-BK
-BK
-BK
typing-extensions 3.7.4.3-GCCcore-10.2.0
3.10.0.0-GCCcore-10.3.0
--K
--K
Ubuntu latest
ubuntu_blender
-BK
-BK
UCC 1.0.0-GCCcore-11.3.0
1.1.0-GCCcore-10.2.0
1.1.0-GCCcore-12.2.0
1.2.0-GCCcore-12.3.0
1.2.0-GCCcore-13.2.0
-BK
--K
DBK
--K
--K
UCC-CUDA 1.0.0-GCCcore-11.3.0-CUDA-11.7.0
1.1.0-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
--K
DBK
UCX 1.6.1-GCCcore-6.3.0
1.8.0-GCCcore-9.3.0
1.9.0-GCCcore-8.2.0
1.9.0-GCCcore-9.3.0
1.9.0-GCCcore-10.2.0-CUDA-11.1.1
1.9.0-GCCcore-10.2.0
1.9.0-NVHPC-21.2-CUDA-11.2.2
1.9.0-NVHPC-21.2-CUDA-11.3.0
1.9.0-NVHPC-21.2
1.10.0-AOCL-3.0.1-AOCC-3.1.0
1.10.0-GCCcore-10.3.0
1.11.2-GCC-10.2.0-CUDA-11.4.1
1.11.2-GCC-10.2.0-CUDA-11.6.0
1.11.2-GCCcore-11.2.0
1.11.2-NVHPC-21.9-CUDA-11.4.1
1.11.2-NVHPC-21.11-CUDA-11.4.1
1.11.2-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0
1.12.0-GCC-10.2.0-CUDA-11.6.0
1.12.0-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0
1.12.1-GCCcore-10.2.0
1.12.1-GCCcore-11.3.0
1.13.1-GCCcore-12.2.0
1.14.0-GCCcore-12.2.0
1.14.1-GCCcore-11.3.0
1.14.1-GCCcore-12.2.0
1.14.1-GCCcore-12.3.0
1.15.0-GCCcore-13.2.0
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
--K
--K
--K
--K
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-B-
-BK
--K
--K
--K
-BK
DBK
D-K
--K
DBK
DBK
--K
UCX-CUDA 1.10.0-GCCcore-10.3.0-CUDA-11.3.1
1.11.2-GCCcore-11.2.0-CUDA-11.4.1
1.12.1-GCCcore-10.2.0-CUDA-11.7.0
1.12.1-GCCcore-11.3.0-CUDA-11.7.0
1.12.1-GCCcore-11.3.0-CUDA-12.0.0
1.13.1-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.0.0
1.14.1-GCCcore-11.3.0-CUDA-12.2.0
1.14.1-GCCcore-12.2.0-CUDA-12.2.0
1.14.1-GCCcore-12.3.0-CUDA-12.1.1
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
DBK
-BK
UDUNITS 2.2.26-GCCcore-10.2.0
2.2.28-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
UnZip 6.0-GCCcore-9.3.0
6.0-GCCcore-10.2.0
6.0-GCCcore-10.3.0
6.0-GCCcore-11.2.0
6.0-GCCcore-11.3.0
6.0-GCCcore-12.2.0
6.0-GCCcore-12.3.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K
util-linux 2.35-GCCcore-9.3.0
2.36
2.36-GCCcore-10.2.0
2.36-GCCcore-10.3.0
2.37-GCCcore-11.2.0
2.38-GCCcore-11.3.0
2.38.1-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
Valgrind 3.15.0
3.15.0-GCC-8.3.0-2.32
3.15.0-intel-2017c
3.16.1-gompi-2020b
3.16.1-intel-2020b
D--
D--
D--
-B-
-BK
Vampir 9.9.0
10.0.2
-BK
-B-
VASP 5.4.4-intel-2020a
5.4.4-intel-2020a-mkl=sequential-BEEF
5.4.4-intel-2020a-mkl=sequential
5.4.4-intel-2020a-mkl=sequential-VTST-184
5.4.4-intel-2020a-VASPsol
6.2.0-intel-2020b-mkl=sequential
6.2.0-intel-2020b-mkl=sequential-march=znver2
6.2.1-intel-2020b-mkl=sequential
6.2.1-intel-2020b-mkl=sequential-march=znver2
6.2.1-intel-2020b-mkl=sequential-VASPsol
6.3.0-intel-2021b-mkl=sequential
6.3.0-intel-2021b-mkl=sequential-march=znver3
6.3.0-intel-2021b-mkl=sequential-VTST-184
6.3.1-intel-2021b
6.3.2-foss-2021b
6.3.2-intel-2021b
6.3.2-intel-2021b-SCPC
6.3.2-NVHPC-22.2-CUDA-11.6.0
6.4.2-intel-2022b-DFT-D4
6.4.2-intel-2022b
6.4.2-NVHPC-23.5-CUDA-12.2.0
-BK
--K
-BK
--K
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
-B-
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
--K
vaspkit 1.3.3-foss-2020b -BK
VESTA 3.5.7-gtk3 --K
Vim 9.0.0950-GCCcore-11.3.0 -BK
VirtualGL 2.6.5-GCC-10.3.0
3.0-GCC-10.2.0
3.0-GCC-11.2.0
-BK
-BK
-B-
VisIt 2.13.3
3.3.3
-BK
--K
VMD 1.9.4a51-foss-2020b --K
Voro++ 0.4.6-GCCcore-11.2.0
0.4.6-GCCcore-11.3.0
--K
--K
VTK 9.1.0-foss-2021b
9.1.0-intel-2020b-Python-3.8.6
9.2.2-foss-2022a
9.2.2-intel-2022a
--K
-B-
--K
--K
VTune 2019_update5
2020_update3
2021_9
2022.2.0-intel-2021b
--K
--K
--K
-B-
Waltz 1.0 --K
Wannier90 3.1.0-foss-2021b-serial
3.1.0-intel-2020b
3.1.0-intel-2021a
3.1.0-intel-2021b-serial
3.1.0-intel-2022a
3.1.0-intel-2022b-serial
--K
--K
--K
-BK
--K
--K
Wayland 1.20.0-GCCcore-11.2.0 -BK
WIEN2k 21.1-intel-2021a
23.2-intel-2022a
--K
--K
WRF 3.9.1.1 --K
wxWidgets 3.1.5-GCC-10.3.0
3.2.2.1-GCCcore-12.2.0
-BK
--K
X11 20200222-GCCcore-9.3.0
20201008-GCCcore-10.2.0
20210518-GCCcore-10.3.0
20210802-GCCcore-11.2.0
20220504-GCCcore-11.3.0
20221110-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
x264 20201026-GCCcore-10.2.0
20210414-GCCcore-10.3.0
20210613-GCCcore-11.2.0
20220620-GCCcore-11.3.0
20230226-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
-BK
--K
x265 3.3-GCCcore-10.2.0
3.5-GCCcore-10.3.0
3.5-GCCcore-11.2.0
3.5-GCCcore-11.3.0
3.5-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
-BK
--K
XALT 2.10.37
2.10.45-eb
2.10.45
--K
--K
--K
XCFun 2.1.1-GCCcore-10.3.0
2.1.1-GCCcore-11.3.0
-BK
--K
XCrySDen 1.6.2-foss-2022a
1.6.2-intel-2020b
1.6.2-intel-2022a
-BK
-B-
-BK
xmlf90 1.5.4-iccifort-2020.4.304 -BK
XMLSec 1.2.34-GCCcore-11.3.0 --K
xorg-macros 1.19.2-GCCcore-9.3.0
1.19.2-GCCcore-10.2.0
1.19.3-GCCcore-10.3.0
1.19.3-GCCcore-11.2.0
1.19.3-GCCcore-11.3.0
1.19.3-GCCcore-12.2.0
1.20.0-GCCcore-12.3.0
1.20.0-GCCcore-13.2.0
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
--K
--K
xprop 1.2.5-GCCcore-10.2.0
1.2.5-GCCcore-10.3.0
--K
--K
xtb 6.5.1-foss-2022a --K
Xvfb 1.20.9-GCCcore-10.2.0
1.20.11-GCCcore-10.3.0
--K
-BK
xxd 8.2.4220-GCCcore-10.3.0
8.2.4220-GCCcore-11.2.0
8.2.4220-GCCcore-11.3.0
-BK
--K
-BK
XZ 5.2.3
5.2.5
5.2.5-GCCcore-9.3.0
5.2.5-GCCcore-10.2.0
5.2.5-GCCcore-10.3.0
5.2.5-GCCcore-11.2.0
5.2.5-GCCcore-11.3.0
5.2.7-GCCcore-12.2.0
5.4.2-GCCcore-12.3.0
5.4.4-GCCcore-13.2.0
D--
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
DBK
DBK
--K
Yambo 5.0.4-intel-2020a
5.0.4-intel-2021a
5.1.0-intel-2020a
--K
--K
--K
Yasm 1.3.0-GCCcore-10.2.0
1.3.0-GCCcore-10.3.0
1.3.0-GCCcore-11.2.0
1.3.0-GCCcore-11.3.0
1.3.0-GCCcore-12.2.0
--K
-BK
--K
-BK
--K
Z3 4.8.10-GCCcore-10.2.0
4.8.12-GCCcore-11.2.0
4.10.2-GCCcore-11.3.0
4.12.2-GCCcore-12.2.0
-BK
-BK
--K
--K
ZeroMQ 4.3.3-GCCcore-10.2.0 --K
Zip 3.0-GCCcore-10.2.0
3.0-GCCcore-10.3.0
3.0-GCCcore-11.2.0
3.0-GCCcore-11.3.0
--K
--K
-BK
-BK
zlib 1.2.11
1.2.11-GCCcore-8.2.0
1.2.11-GCCcore-8.3.0
1.2.11-GCCcore-9.3.0
1.2.11-GCCcore-9.4.0
1.2.11-GCCcore-10.2.0
1.2.11-GCCcore-10.3.0
1.2.11-GCCcore-11.2.0
1.2.11-OAMD-2021a
1.2.12
1.2.12-GCCcore-11.3.0
1.2.12-GCCcore-12.1.0
1.2.12-GCCcore-12.2.0
1.2.12-GCCcore-12.3.0
1.2.13
1.2.13-GCCcore-12.3.0
1.2.13-GCCcore-13.2.0
DBK
-B-
DBK
-BK
--K
DBK
DBK
-BK
--K
DBK
DBK
-BK
DBK
--K
DBK
DBK
--K
zstd 1.4.4-GCCcore-9.3.0
1.4.5-GCCcore-10.2.0
1.4.9-GCCcore-10.3.0
1.5.0-GCCcore-11.2.0
1.5.2-GCCcore-11.3.0
1.5.2-GCCcore-12.2.0
1.5.5-GCCcore-12.3.0
-B-
-BK
-BK
-BK
-BK
-BK
--K